2021

Beslut i korthet den 19 maj

Stadsbyggnadsnämnden har givit ett antal bygglov både till privatpersoner och för större byggprojekt. En idrottshall i Skåre, en skola vid Rosenborgs herrgård samt ett flerbostadshus i Molkom hör till de projekt som beviljades bygglov. Nämnden antog även detaljplan för bostadskvarteret Letten inom Rud där det nu kan byggas två 12-våningsbyggnader och totalt cirka 100 nya bostäder.

Två motioner behandlades

Under dagens nämnd behandlades två motioner, det ena handlade om ett förslag att skapa ”Värmland Walk of Fame”. Denna motion avslogs på föreslagen plats, Museigatan, men nämnden ser gärna att en utredning genomförs för att hitta en bättre placering. Motionen om att utreda förutsättningarna för att skapa ett skulpturellt centrum i Museiparken och Sandgrundsparken bifölls av nämnden.

 

Bygglov för idrottshall i Skåre

Teknik- och fastighetsförvaltningen söker bygglov för att bygga en idrottshall i Skåre på fastigheten Ilanda 1:21. Byggnaden planeras i en våning och får en maxhöjd på nio meter. Träfasanden får en mörkbrun färg och taket blir av papp och sedum.

Beslut: bygglov ges

 

Bygglov för skola vid Rosenborgs herrgård

Bygglov söks för att bygga en ny skola på fastigheten Rosenborg 12. Den planerade skolbyggnaden består av tre delar och blir totalt 269 kvadratmeter. Skolan kommer rymma tre klassrum med tillhörande grupprum, kapprum, toalett, pentry och teknikrum. På området planeras också parkeringsplatser för både bil och cykel.

Beslut: bygglov ges

 

Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong i Skattkärr

Teknik- och fastighetsförvaltningen söker bygglov för skolpaviljonger på fastigheten Björknäs 1:513. Den planerade paviljongen kommer att komplettera de fem befintliga paviljongerna med en sjätte på våning två. Paviljongen är cirka 134 kvadratmeter och tänkt som ersättningslokal under tiden som Skattkärrsskolan byggs om och till.

Beslut: tidsbegränsat bygglov till 23-12-31 ges

 

Bygglov för två flerbostadshus i Molkom – 12 bostäder

Bygglov söks för två flerbostadshus på fastigheten Molkom 1:138, mellan busstationen och förskolan. Husen planeras i två våningar och kommer att bestå av totalt 12 bostäder som varierar i storlek från två till tre rum och kök. De båda husen kommer att vara identiska och utformas som vinkelhus där samtliga lägenheter har egen liten uteplats eller balkong. De övre våningarna nås via utvändig trappa och fasaderna blir av stående träpanel i en beige färg.

Beslut: bygglov ges

 

Bygglov för elevhem vid Lillerudsgymnasiet

Bygglov söks för ett elevhem på fastigheten Lillerud 2:4. Byggnaden planeras i en våning och kommer att ligga i direkt närhet till befintligt boende. Området är idag inte detaljplanlagt och saknar även övriga områdesbestämmelser.

Beslut: Bygglov ges

 

Bygglov för flerbostadshus i Haga – 26 bostäder

På fastigheten Bävern 9 söks bygglov för ett flerbostadshus samt gårdshus. Fastigheten används idag som parkeringsplats. Flerbostadshuset planeras i åtta våningar och ska innehålla 26 bostäder som varierar i storlek mellan ett och tre rum och kök.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2020 om bygglov för detta flerbostadshus, nu söks nytt bygglov för att anpassa projektet till hyresrätter vilket innebär att lägenheternas storlek justeras.

Beslut: Bygglov ges

 

Tidsbegränsat bygglov för biljettstuga i Viken

Region Värmland kollektivtrafik söker tidsbegränsat bygglov för uppställning av en biljettstuga på fastigheten Viken 2:1. Stugan ska placeras vid Kanikenästorget i Inre hamn och användas för information och biljettförsäljning för båtbussarna. Biljettstugan blir röd, med vita luckor. Stugan är tänkt att enbart stå på platsen under båtbussäsongen 2021.

Beslut: Bygglov ges

 

Planuppdrag Dingelsundet

Det har under en längre tid funnits ett stort intresse för att bygga bostäder inom Dingelsundet. En fördjupad översiktsplan har tagits fram och därefter har ett flertal detaljplaner också kommit till. I den mellersta delen av området finns ett fortsatt intresse för att bygga bostäder och att omvandla fritidshus till större bostäder för permanent boende. Utvecklingen bör hanteras i en ny detaljplan.

Beslut: Planuppdrag ges

 

Planändring för att kunna använda lokaler i Karlstad CCC till utbildningsändamål

Fastigheten Hyttan 12 innehåller till största delen kongress och konferensanläggningen Karlstad CCC samt kontorslokaler. Fastighetsägaren önskar kunna utöka användningen av byggnaden till att även inbegripa utbildningslokaler. Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och byggnaden bedöms vara möjlig att använda till andra ändamål så som skola, dock inte för mindre barn då utemiljö saknas.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan

 

Antagande av detaljplan för Västra Dingelsundet – 30 småhustomter

Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för bostäder i området samt att bevara vissa delar som naturmark. Planområdet är beläget i Dingelsundet i sydvästra delen av kommunen, intill Vänern ned mot Hammarö kommun. Planområdet består idag till största delen av skogs-, åker- och hagmark. Detaljplanen föreslår cirka 30 nya tomter för småhus. I planområdet ingår också en del av Dingelsundsvägen.

Beslut: Detaljplanen antas med tillägg

 

Antagande av detaljplan för Letten – 100 bostäder

Bostadskvarteret Letten ligger i stadsdelen Rud. Denna detaljplan gör det möjligt att bygga två nya flerbostadshus i tolv våningar och två hus i två våningar med totalt 100 lägenheter.

Beslut: Detaljplan antas

 

Orrholmsviken blir Mariebergsviken

Idag råder viss förvirring kring vad viken mellan Orrholmen och Marieberg heter. Lantmäteriets kartor anger namnet till Orrholmsviken medan kommunens baskarta har namnet Mariebergsviken.

Beslut:  Namnet ändras till Mariebergsviken

Uppdaterad den