2021

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden, 24 mars, 2021

Under dagens nämnd behandlades ett antal bygglov, bland dem utmärker sig ett antal radhus som ger 21 bostäder samt flerbostadshus som ger 44 bostäder. En mindre detaljplan för fastigheter i Randviken antogs, dess syfte var att bekräfta nuvarande användning av marken. Nämnden beviljade även strandskyddsdispens och frivilligt bygglov för äventyrslekplatsen på Skutberget och dessutom fick två platser i Karlstad namn.

Ansökan om strandskyddsdispens och frivilligt frivilligt bygglov för lekplats på Skutberget

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansöker om att få byggandet av en äventyrslekplats prövat för att se om den är förenlig med plan- och bygglagen. Samtidigt söks också strandskyddsdispens för den del av äventyrslekplatsen som är placerad inom strandskyddat område. Äventyrslekplatsen ska byggas på fastigheten Fintatorp 2:2, mellan parkeringsplatsen och badstranden på Skutberget. De delar som berörs av strandskyddet är ett par kojor, lekdjur, gångstigar, picknickbord, portaler, klätternät och spångar.

Beslut: Strandskyddsdispens beviljades och prövning mot plan- och bygglagen godkändes.

Bygglov för radhus i Jakobsberg

Bygglov har sökts för fem radhuslängor med tillhörande förråd och carport i Jakobsberg mellan Jakobsbergsgatan och Rosenborgsgatan, på fastigheten Gulklövern 1. Radhusen blir två våningar och innehåller totalt 21 bostäder i två olika storlekar på 114 och 133 kvadratmeter.

Beslut: Bygglovet gavs.

Bygglov för tre industrifastigheter på Bråtebäcken

På fastigheten Busterud 1:163 som ligger mellan Bråtebäcksvägen och järnvägen söks nu bygglov för tre industribyggnader. De tre byggnaderna ska innehålla kontor, lager, personalutrymmen, lastbilsverkstad samt kundmottagning.

Beslut: Bygglov gavs

Bygglov för flerbostadshus med 44 bostäder

På Mekanisten 7 som ligger mellan Norra Allén, Norrstrandsgatan och Eriksborgsgatan har bygglovsökts för flerbostadshus med totalt 44 bostäder. Bygglovet söks för tre huskroppar med olika höjd som i bottenvåningarna har möjlighet till lokaler för centrumändamål. De 44 bostäderna består av ett till tre rum.

Beslut: Bygglov gavs

Zarah Leanders plats och Långholmsparken föreslås som nya platsnamn

Zarah Leander föddes och växte upp i Karlstad. Hon var ofta på Karlstadsteatern för att bland annat se Gösta Ekman och hans teatersällskap. Namnberedningen föreslår att platsen framför huvudentrén till Teatern får namnet Zarah Leanders plats.

Grönområdet norr om kvarteret Vägmästaren har idag inget namn. Många använder området för rekreation. För att kunna orientera sig till området och för blåljusmyndigheterna är det lämpligt att grönområdet får ett namn. Tidigare låg en ö som hette Långholmen utanför Herrhagen. Vattenområdet mellan Långholmen och Herrhagen fylldes igen någon gång i början av 1960-talet. Namnberedningen föreslår att grönområdet får namnet Långholmsparken för att återkoppla till Långholmen.

Beslut: Namnen antogs

Uppdaterad den