Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bellevue

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Bellevue 2015.

Bellevue ligger i södra Karlstad cirka fyra kilometer från Karlstads centrum. Stadsdelen avgränsas av Ullebergsleden, Skoghallsvägen, Bergkantsgatan samt av stadsdelen Zakrisdal. Järnvägen till Skoghallsverken delar av området i två delar. Den östra består av flerfamiljshus och den västra av villor.

{"X":0.215,"Y":0.0,"Width":0.64,"Height":1.0}
Villor i kvarteret Granaten på 1960-talet. Foto: Värmlands museum.

Karaktär

Området har en tydlig karaktär av bostadsområde. Förutom bostäder finns det en pizzeria i området. Östra delen av Bellevue består av flerbostadshus av modellen lamellhus i tre våningar, några mindre flerbostadshus i två våningar med fyra lägenheter i varje samt två längor med radhus.

Villabebyggelsen i västra delen av området har ett sammanhållet uttryck som präglas av 1950-talets arkitektur. Samtliga villor är uppförda mellan början av 1950-talet till mitten av 1960-talet, vilket bidrar till det enhetliga uttrycket. Området domineras av en och en halvplansvillor med sadeltak och fasader av rött tegel.

Bellevue omgärdas av grönytor i form av skog och åkermark. Detta bidrar till en lantlig bakgrund till området. I östra delen i kvarteret Mörsaren finns en lekpark som kallas för Bellevueparken. Parken är väl skyddad från bilar och har troligtvis planerats för att föräldrarna ska kunna hålla uppsikt över sina lekande barn från lägenhetsfönstren.

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Villa från 1960-talet i västra Bellevue.

Historik

Bostadsbebyggelsen i Bellevue tillkom som en följd av ammunitionsfabrikens etablering i Zakrisdal. Området planerades för att skapa bostäder för arbetarna på ammunitionsfabriken. Ammunitionsfabriken var tidigare en av Karlstads största arbetsplatser.

År 1950 expanderade Zakrisdals verksamhet vilket kom att kräva specialiserad arbetskraft. Detta ledde till att många nyanställda flyttade till Karlstad. Vid denna tidpunkt var det bostadsbrist i Karlstad. Bostadsköerna var långa, vilket ledde till att de nyanställda gick direkt till kommunalpolitikerna och krävde bostäder. Avtal slöts med fyra privata byggherrar som skulle uppföra ett antal fastigheter reserverade för anställda vid ammunitionsfabriken. De ekonomiska kalkylerna för projektet godkändes inte av bostadsstyrelsen vilket fick byggherrarna att dra sig ur projektet. Istället blev det kommunägda bolaget KBAB som tog över och genomförde byggplanerna.

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Lekplats i Bellevueparken.

Före detta landerimark

Marken som bebyggdes tillhörde tidigare ett av stadens landerier, Bellevue. När det blev tillåtet att sälja donationsjord år 1817 gav detta upphov till så kallade landerier. Det innebar att förmögna stadsinvånare köpte upp donationsjord och skapade ståndsmässiga jordbruksfastigheter.

Ekonomibyggnaderna på Landeriet Bellevue revs inför etablerandet av det nya bostadsområdet men ett äldre bostadshus stod kvar på fastigheten Mörsaren 6 fram till 1980-talet då det ersattes av ett modernt flerbostadshus.

År 1945 fastställdes stadsplanen för östra Bellevue. De första husen som uppfördes var flerfamiljshusen öster om järnvägen. Lamellhusen i kvarteren Geväret, Granatkastaren, Haubitsen och Mörsaren i östra Bellevue följer 1940-talets stadsplaneideal. Husen är anpassade till terrängen, vilket innebar att uppstickande bergsknallar lämnades kvar. Här finns mycket ljus och luft mellan byggnadskropparna, vilket var ytterligare en del av tidens funktionalistiska stadsplaneideal.

År 1953 upprättades ännu en stadsplan, nu för västra delen av Bellevue. Även denna stadsplan har tydliga inslag av 1950-talets planeringsidéer. Detta yttrar sig bland annat i att en del av naturen har sparats som en park mellan villorna. Totalt omfattar stadsplanen ett fyrtiotal friliggande villor som uppfördes mellan mitten av 1950-talet till mitten av 1960-talet.

Under början av 1970-talet kompletterades flerbostadshusen i östra Bellevue med ett antal radhus.

Under 1980-talet genomgick lamellhusen i östra Bellevue ROT-renoveringar. Detta innebar att husens karaktär förändrades avsevärt. Fasaderna som tidigare var putsade tilläggsisolerades och ersattes med mexitegel. Många fönster och entrépartier har även bytts ut. I östra Bellevue är det endast två av flerbostadshusen som inte har ROT-renoverats. Dessa har därför kvar mer av sin ursprungliga karaktär.

Bellevue i årtal

  • 1945 Stadsplan upprättas för flerbostadshus.
  • 1954 Stadsplan upprättas för villaområde.
  • 1971 radhusen i kvarteren Pistolen och Karbinen byggs.
  • 1980-tal flerbostadshusen i östra Bellevue renoveras.

Läs vidare

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida