Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Heden

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

Heden är beläget i sydöstra Karlstad, öster om Örsholmen och söder om Välsviken. Längs Hedens västra sida sträcker sig Kaplansälven som fortsätter vidare ut i Vänern. På Heden finns verksamheter såsom bilskrot, småindustrier, småbåtshamn, Karlstad båtklubb och Karlstads energis värmeverksanläggning, med sin 115 meter höga skorsten.

Områdets karaktär

Bebyggelsen har industriell karaktär och är huvudsakligen uppförd från tidigt 1970-tal till 2000-tal. Värmeverksanläggningen upptar mer än halva Hedens yta och är avgränsad från övriga området. Utanför gränsen är bebyggelsen placerad på ömse sidor av vägen Hedjämnan som bildar en lång rak siktlinje genom området. Korrugerad plåt dominerar som både fasad- och takmaterial i hela området. Värmeverksanläggningens byggnader har färgsättning i vit kulör med blå accenter och är uppförda i stora volymer. Utöver den höga skorstenen finns bland annat avfallspanna, två fliseldade kraftvärmeverk och silos med byggnadshöjder mellan 25 och 50 meter. Längs Hedjämnan är bebyggelsen lägre och har fasader i framförallt röd kulör. Den norra delen rymmer småindustrier, verkstäder, lokaler och upplagsytor för bland annat bilskrot och försäljning av begagnade bildelar.

Hedjämnan leder till Karlstad båtklubbs stora båtupplagsområde med båtskjul och småbåtshamn. Här kantas vägen av en björkallé med avfarter till de 24 båtskjulslängorna placerade på båda sidor av vägen. Hedens äldsta byggnader utgörs av två lägre båtskjulslängor från 1950-talet som är flyttade till nuvarande plats och utmärker sig med sin äldre karaktär och faluröda träfasader. Södra Heden består av naturmark och ingår, tillsammans med den intilliggande Kaplansholmen, i klarälvsdeltat som är riksintresse för naturvården med hänsyn till den pågående deltabildningen.

{"X":0.035,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Vy över de äldsta båtskjulen på Heden och värmeverksanläggningen från år 1985.

Heden i årtal

  • 1500-tal Heden omnämns första gången i skriftliga källor.
  • 1800-tal På Heden finns en gård med tre byggnader.
  • 1960-tal Heden blir plats för bilskrot och soptipp.
  • 1968 De första båtskjulen på Heden flyttas hit från Sjöstad.
  • 1970-1980 Ett stort antal båtskjul byggs för vinterförvaring. 1985 Värmeverket etableras på Heden.
{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Häradsekonomiska kartan från1883-95. Här syns Hedens gård med bostadshus, en längre ekonomibyggnad och jordbruksmark.

Historik

Heden finns omnämnt i skriftliga källor från 1500-talet och är namnet på ett äldre hemman. På karta över geometrisk avmätning från 1713 är området markerat som Hemmanet Heeden. Från laga skifte år 1787 och framåt benämns området endast Heden. Gårdens byggnader är utritade på kartor först på mitten av 1800-talet och bestod troligen av ett mindre bostadshus samt två ekonomilängor som var placerade intill älven. Byggnaderna fanns kvar en bit in på 1900-talet. På flygfoto från 1929 syns inget bostadshus men eventuellt skymtas en av ekonomibyggnaderna. I skogsbrynet sydväst om Karlstad båtklubbs upplagsområde finns fortfarande lämningar i form av den ena ekonomibyggnadens naturstensgrund.

Gårdens odlingsmark bredde ut sig med öppna fält och var belägen inom det som idag utgörs av de bebyggda fastigheterna längsmed Hedjämnan fram till värmeverkets fastighetsgräns. Den äldre vägsträckningen till gården gick via Välsviken över Kroppkärrsbäcken i områdets norra del. Vägen används numera som gång- och cykelväg och ingår i Frödingsleden

Bilskroten

Nordvästra Heden, på vardera sidan av Hedjämnan, har varit en viktig återvinningsanläggning för fordon sedan slutet av 1960-talet. Innan bilskrotsupplag anordnades sänktes vanligen bilvrak i sjöar alternativt ställdes ute i skogen där de stod och läckte olja och bensin i naturen. Efter att den första lagerbyggnaden uppfördes här år 1971 har området bebyggts med lokaler för fler verksamheter och småindustrier.

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
Flygfoto över Heden år 1979 som visar småbåtshamnen, båthusen och bilskrotsupplag längs Hedjämnan, innan värmeverket uppfördes i öster.

Karlstad båtklubb

Karlstad båtklubb har småbåtshamn och upplagsverksamhet på Heden med 12 bryggor, närmare 300 båtplatser och 24 båtskjulslängor. De äldsta båtskjulen är placerade nordligast av samtliga båtskjul. Dessa är flyttade till Heden 1968 från en tidigare placering på Sjöstad där de ursprungligen uppfördes under sent 1940- till tidigt 1950-tal och användes av Motorbåtsklubben Neptun.

I 1975 års stadsplan planerades utökad småbåtsverksamhet på Heden och mellan 1976 och 1982 uppfördes tio stora båtskjul i anslutning till de tidigare. Området delades till en början mellan Hedens båtklubb och Motorbåtsklubben Neptun, som senare slogs samman och bildade Karlstad båtklubb. På 1990-talet byggdes området ut med ytterligare 12 båtskjul, placerade i en rad mot älven. Föreningens klubbhus är uppfört 2003 och ersatte en tidigare föreningslokal från år 1977.

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
De stora båtskjulen med korrugerade plåtfasader har gavlarna mot Hedjämnan, vars södra del kantas av en lång björkallé.
{"X":0.01,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
En av de två båtskjulslängor som flyttades till Heden från Sjöstad 1968.
{"X":0.1225,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Småbåtshamnen med bryggor i Kaplansälven.

Värmeverket

Hedenverket drivs av Karlstads energi AB för produktion av fjärrvärme och el. Anläggningen består av en avfallspanna och två fliseldade kraftvärmeverk, varav det senaste togs i drift hösten 2014. På 1960-talet blev området där värmeverket ligger avsatt för hantering av avfall och platsen användes som soptipp fram till 1984.

I september 1981 antogs en ny energiplan för Karlstads kommun. Planen innebar uppbyggnad av en anläggning för avfallsbränning och ett värmekraftverk för eldning av fasta bränslen. Heden ansågs lämpligt då området redan var avsatt för avfallshantering och istället för att som tidigare lägga brännbart avfall på soptipp blev nu avfallet en viktig råvara för energiproduktionen.

År 1985 påbörjades byggnationen av anläggningen som togs i drift vid årsskiftet 1986/87. Förbränningsanläggningen med den 115 meter höga skorsten byggdes först och tillhör den första utbyggnadsetappen som pågick fram till 1989 och även innefattade ställverk, cistern och kontor. Anläggningens arkitektoniska utformning, materialval och färgsättning i vit kulör med blå accenter togs fram i samarbete med den dåvarande stadsarkitekten Per Lagergren.

{"X":0.2025,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Karlstads energis kontorsbyggnad från 1985 (till höger) som varsamt byggts till med en våning under slutet av 1990-talet.

Etapp 2 påbörjades år 1991 och omfattade bland annat byggnation av ett nytt kraftvärmeverk. Året därpå invigdes Värmlands första återvinningscentral på Heden och samma år startades den fliseldande pannan i anslutning till den tidigare byggda avfallspannan. År 1998 byggdes den befintliga kontorsdelen på med ytterligare en våning med ett utseende anpassat efter den ursprungliga byggnaden. År 2012 inleddes en tredje utbyggnadsetapp - Karlstads kommuns dittills största investering - med ett nytt fliseldat kraftvärmeverk som år 2014 invigdes av energiminister Ibrahim Baylan. Utbyggnaden ritades av Tengbom arkitekter och var fortsatt anpassad efter den ursprungliga arkitektoniska utformningen med färgschema i vitt och blått.

{"X":0.0525,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Anläggningen är uppbyggd under 1985 till 2014 och samtliga byggnader har utfor-mats med färgsättning i vitt och blått vilket ger en sammanhållen karaktär.

Läs vidare

Karta över Heden

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida