Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sundsta

{"X":0.03,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Sundsta är beläget strax norr om Karlstads centrala delar och sträcker sig från E18 i norr till Klarälven i söder. Även i väster avgränsar älven och i öster utgör Rudsvägen och Nobelplan ytterkant.

Området utgörs av villabebyggelse och lamellhus samt ett stråk med skolbyggnader, kyrka och Sundstabadet. Centralt i stadsdelen finns Sundstatjärn, omgiven av Sundstaparkens grönska och promenadstråk. Områdets sydöstra del utgörs av Västra kyrkogården med intilliggande Sundsta herrgård och Herrgårdsparken.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Karta över Sundsta 1908.

Historik

Det som i dag utgör Sundsta var en del av en gåva till staden från hertig Carl (senare kung Carl IX) några år efter det att Karlstad fick sina stadsprivilegier år 1584. Området som ingick i Sundsta hemman sträckte sig från Klarälven i söder och väster till Färjestads hemman i norr och omfattade även dagens Norrstrand samt Borgmästarholmen och delar av Herrhagen.

Långt in på 1900-talet var Sundsta fortfarande lantligt och mycket glesbebyggt. Inom det som utgör dagens stadsdel fanns då Sundsta gård och Sundsta herrgård. Under 1910-talet tillkom viss villabebyggelse, men ända in på 1920-talet var vägnätet dåligt och husen låg glest. De första villorna låg sydväst eller norr om tjärnet och uppfördes av bland annat affärsmän, hantverkare och lärare. Övrig mark upptogs av potatisland, betesmark och
koloniträdgårdar.

För nybyggarna gällde självhushållning i stora trädgårdar med grönsaksland och fruktträd, mjölk köptes i Matilda Karlssons mjölkmagasin på Mellangatan 5, ett hus som i dag är rivet. Området längs Klarälven i väster, liksom kring Sundstatjärn, användes flitigt av de boende i staden för bad och rekreation.

Stadsplan år 1930

År 1930 gjordes en stadsplan över området och strukturen med tomter och vägnät var färdig omkring tio år senare. I och med planen tillkom gatunamnen och vid mitten av trettiotalet stod Tingvallabron färdig. Tidigare hade Sundstaborna fått åka båt eller använda den Östra bron på sin väg till centrum, vintertid kunde de även gå över isen. Den så kallade Guldkusten, längs Klarälvens södra och västra strand, tillkom på 1940-talet då mer förmögna personer valde att bosätta sig här. På 1960-talet var stadsdelen i princip fullt utbyggd, då hade skolbyggnader uppförts på platsen för de sista koloniträdgårdarna och i grönområdet norr om tjärnen.

Sundsta herrgård och släkten Dahlgren-Jansson

Området Sundsta ägdes av Karlstad stad. Byggnaden uppfördes omkring år 1840 och var inledningsvis ett värdshus i Mamsell Johanna Emilia Hollenders regi. Här fanns kägelbana och karusell, vintertid placerades även en iskarusell på den frusna Sundsta tjärn. Fram till år 1868 fanns värdshusrörelsen kvar, därefter övertog bröderna August och Alfred Dahlgren egendomen. De köpte till mark och sysslade med både jordbruk och mindre industri på ägorna. Industrin utgjordes av en laxkonserveringsfabrik (till och med år 1939) och drevs av Alfred Dahlgren, vilken även hade hand om Jernvattnet, Varmbadhuset och Brunnssalongen. Jernvattnet var ett väl ansett och exporterat hälsovatten som Alfred Dahlgren fann när han borrade efter vatten för husbehov.

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Sundsta herrgård hösten 2012.

År 1875 byggdes en fabrik intill mangårdsbyggnaden där Karlstads Jernvatten producerades fram till år 1928.

Under Dahlgrens ägande byggdes gården om och till och år 1898 övertogs den och laxfabriken av Disponent Jansson, en släkting till bröderna. Marken som herrgården låg på ägdes av staden och efter en tio år lång process kom man år 1911 överens om att den dåvarande ägarinnan skulle få nyttja egendomen under de kommande 40 åren, varefter allt skulle övergå i stadens ägo utan inlösen. Gården fanns i familjen fram till år 1951 och byggnaden har sedan dess använts som ungdomsgård och vandrarhem. Nu finns det kommunala Seniorernas hus där.

Sundsta gård

Sundsta gård, belägen strax sydväst om Sundstatjärn, uppfördes omkring år 1860 och finns fortfarande kvar, om än i mycket ombyggt skick. Ursprungligen utgjordes huvudbyggnaden av ett lågt timmerhus på grovhuggen stengrund med tegeltak. Här fanns även en potatiskällare överbyggd med drängstuga. Ursprungligen ägdes gården av traktören, krögaren och gårdsägaren Isak Pettersson. Under en period drevs här slakteri men mestadels har de boende bedrivit jordbruk på ägorna.

Gårdens ekonomibyggnader som var belägna mellan bostadshuset och tjärnet revs troligen redan under 1930-talet År 1958 uppfördes på denna plats istället ett frimurarhem efter ritningar av J. Wästlunds arkitektbyrå. Även frimurarhemmet är idag om- och tillbyggt och inrymmer nu bostadsrätter.

Västra/Gamla kyrkogården

Kring sekelskiftet 1700-1800 räckte inte begravningsplatsen vid domkyrkan till varpå man anlade en kyrkogård norr om älven, som togs i bruk år 1804 (utökad 1830, 1853 och 1872). Gamla kyrkogården är belägen vid Östra brons norra fäste, väster om Rudsvägen. Gravkapellet Meta uppfördes omkring år 1850 som två byggnader, ett gravkapell för familjen Lidback och en vintergrav. År 1901 byggdes de ihop och används i dag som förråd och familjen Lidback fick ett eget gravkapell i kyrkogårdens nordvästra hörn.

Sundsta i årtal

1700-talets slut: Östra bron står färdig att användas
1840-talet: Sundsta herrgård, då värdshus, uppfördes
1860-talet: Sundsta gård uppfördes
1868: Värdshusrörelsen på herrgården upphör och bröderna Dahlgren övertar gården
1910-tal: Gles villabebyggelse tillkommer
1930: Stadsplan över Sundsta med gatunamn
1935: Tingvallabron står klar
1940-tal: Guldkusten, längs Klarälvens strand, bebyggs
1960-tal: Området är i princip helt utbyggt med skolor och kyrka kring Sundsta tjärn

Läs vidare

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida