Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tormestad

{"X":0.165,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
Bostadsbebyggelsen i Tormestad består både av flerfamiljshus och villor. Här ser vi Smålandsgatan med Klarälven i fonden.

Det nuvarande Tormestad ligger mellan Lambergstjärnen och Klarälvens östra älvgren. I väster gränsar stadsdelen till Herrhagen och Haga, i öster till Lamberget.

Tormestad består av sju kvarter med industri och bostäder. Bostadsbebyggelsen är koncentrerad till två kvarter, Baggen och Tjuren. Grönskan i stadsdelen består av en grönyta utmed Klarälvsstranden som mynnar i en parkliknande plats med träd längs stranden. Vid Lambergstjärn finns även en smal strandremsa med träd.

Historik

Förr utgjorde Tormestad ett betydligt större område. Namnet Tormestadh skapades omkring år 1540. Tormestad gård var en av tre lantgårdar på Tingvallaön före Karlstads grundläggning. Gården låg öster om Lagberget, i nuvarande Haga. Till gården hörde det som nu är Haga, Herrhagen, Tormestad, Lamberget och Örsholmen. Tormestad gård med ägor ingick i den ursprungliga donation som hertig Karl gjorde till stadens byggare år 1584, men hertigen återtog området och lade det istället under sin kungsgård på Lagberget, Carlsberg. Först år 1647 kom Tormestad i stadens ägo igen genom drottning Kristinas försorg. Stadens invånare lät sina djur beta där och i närmare 200 år, fram till 1800-talets senare del, förblev området till största delen hag- och betesmark med några enstaka gårdar.

Platsen för dagens Tormestad kallades en tid för Strömsholm vilket bekräftas av en stadskarta från år 1908 över Karlstad. Stadsplanen för området fastställdes år 1920 med Tormestad som officiellt namn på stadsdelen. Namnet Strömsholm levde kvar i folkmun fram till mitten av 1900-talet enligt uppgift från boende i området. Strömsholmsbron kallas även den bilbro som leder Hagaleden över Klarälven strax nordväst om Tormestad.

Tegelbruk och småindustri

På platsen för det nuvarande Tormestad har funnits flera tegelbruk under olika tider, det första uppfördes av Karl IX för byggandet av hans kungsgård. Kyrkobygget på Lagberget mellan åren 1721-1750 krävde också ett tegelbruk. På kartor från denna tid benämns Lambergstjärn som Tegelbrukstjärn. Från mitten av 1700-talet kallades Tormestad för Djäknefältet (djäkne, gymnasist). Namnet uppkom när området år 1758 uppläts till bollplats för de studerande vid gymnasiet inne i staden, "djäknarna" höll ofta till där.

En karta från år 1908 visar på ny industriell verksamhet inom området med snickerifabrik, renhållningsverk, träförädlingsfabrik samt en "pudrettfabrik" där man tillverkade gödsel. Ett tagelspinneri uppfördes där kvarteret Lammet nu ligger, byggnaden finns kvar om än i ändrat skick. Efter andra världskriget utökades Tormestad med småindustri och serviceverksamhet.

Bostadskvarter

Från 1890-talet och framåt bebyggdes området med bostäder, huvudsakligen flerbostadshus, som en följd av att folk behövde nya ställen att bo på efter branden i Karlstad år 1865. En värdefull rest från 1920-talet är tvättstugorna och uthusen i kvarteret Baggen. Flerbostadshusen i städerna hade ofta tvättstugor på gården eller i källaren och dessa användes oftast gemensamt av kvinnorna i kvarteret. I Tormestad var närheten till vatten en fördel. Tvättning har länge varit ett tungt kvinnoarbete och denna form av tvättande levde kvar till långt in på 1900-talet.

{"X":0.16,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
Bevarat brygghus (tvättstuga) i kv Baggen som berättar om det tunga kvinnoarbetet med att tvätta på gården.

Östra station

I västra delen av Tormestad finns resterna kvar av det som en gång utgjorde Karlstads Östra station. Stationen anlades år 1904 efter bildandet av Karlstad-Munkfors järnvägsaktiebolag år 1900. Östra station fick stor betydelse för såväl gods- som persontrafiken. Stationen var i bruk fram till år 1967. Stationsbyggnaden, en stor byggnad i fornnordisk stil, revs år 1971.

Till minne av lantvärnsmän

Lantvärnsgatan som förbinder Örsholmsleden med Hammaröleden skär rakt genom Tormestad och delar stadsdelen i två delar. Lantvärnsgatan är uppkallad efter en historisk händelse år 1809. Georg Adlersparre uppehöll sig då i Karlstad med sin armé med lantvärnsmän, på väg mot Stockholm för att avsätta Gustaf IV Adolf. Under förläggningen dog flera lantvärnsmän i fältsjuka och de begravdes på Djäknefältet (Tormestad). En minnessten till deras minne är rest på en gräsyta vid Lantvärnsgatan och kvarteret Tjuren.

Tormestad i årtal

1540 Namnet Tormestadh finns belagt. Gården Tormestad är en av tre lantgårdar på Tingvallaön innan Karlstad stadfästes
1609 Hemmanet Tormestad tillförsäkrades till Karlstad
1647 Drottning Kristina donerar Tormestad till Karlstad
1758 Namnet Djäknefältet uppkommer
1809 Georg Adlersparre tågade med sin armé den 9 mars genom Tormestad på väg att avsätta Gustav IV Adolf
1890-talet Tormestad börjar bebyggas med bostäder
1904 Järnvägsstationen Karlstad Östra invigs
1920 Stadsplanen för Tormestad fastställs
1967 Östra station tas ur bruk, stationsbyggnaden rivs 1971

Läs vidare om Tormestad

  • Karlstads historia del IV, Ove Moberg, 1983.
  • Stadens identitet Tormestad del XI, 1996.
  • Ortnamnen i Värmlands län, del VII, 1922.
  • Vi och vår kyrka: Herrhagen, Haga, Lamberget, red. Sigurd Gustavson, 1962.
  • Från handelsplats till storstad. Fyra sekler med Karlstad på kartan, Per Magnusson, 1995.
  • Haga. En stadsdel i Karlstad, Lars Wennberg m fl, 1999.
  • Kulturmiljökarta över området. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida