Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Norrstrand

{"X":0.0425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Norrstrand är beläget strax nordost om Karlstads centrala delar och avgränsas av Klarälven i väster och söder, E18 i norr och Örsholmsleden respektive Hagaleden i öster.

Karaktär

I området finns olika slags bostäder i form av villakvarter, radhus och flerfamiljshus från olika tidsepoker. Bebyggelsen kan upplevas som brokig, vilket främst beror på att större fastigheter styckats av och bebyggts vid olika tidpunkt. Längs Rudsvägen, Norrstrandsgatan och Norra Allén finns miljöskapande trädalléer planterade. Rudsvägen är ett gammalt huvudstråk och här finns ett livligare område med butiker och service i höghusens bottenvåningar.

På Norrstrand finns skolor, förskolor och servicehus. Åt nordost finns gränsområden med Mosaiska begravningsplatsen, Norrstrandsparken och Svinbäcksberget med ett vattentorn. Gubbholmen i Klarälven uppstod efter det att Östra bron uppförts under 1700-talets slut. Älvens förändrade vattenflöde gav upphov till sandbankar, vilka utgör grunden för den nuvarande holmen.

Historik

Det som i dag utgör Norrstrand ingick tidigare i området Sundsta och var en del av en gåva till staden från hertig Carl (senare kung Carl IX) några år efter att Karlstad fick sina stadsprivilegier år 1584.

Vägen mot Kroppkärr (nuvarande Tolvmansgatan och Lagmansgatan) var tidigare allmän landsväg och ett viktigt stråk. Längs detta placerades den nya bebyggelsen under 1800-talet. Även längs Rudsvägen, tidigare Färjestadsvägen, växte bebyggelse upp. I övrigt fanns några mindre jordbruk med tillhörande odlad mark i området. Vid dagens Nobelplan låg gården Björneborg och strax söder om uppfördes år 1899 en villa vid namn Eriksborg, en avsöndring av Sundsta herrgård.

Norrstrand har under årens lopp drabbats av flera bränder och översvämningar. År 1907 ödelade elden mycket av området och år 1916 svämmades Norrstrand över. Under 1900-talets början delades åkrarna upp i bostadstomter och byggandet tog snabbt fart. Verkstäder och fabriker växte upp under seklets första decennier och Konsum byggde slakteri och butik i sydöstra delen av området. I byggnaden, som idag används som fritidsgård fanns slakteri i källaren och charkuteri, butik med mera i bottenvåningen. Senare tillkom även en mjölkbutik. Verksamheten drevs av Kooperativa föreningen och byggnaden kallas än i dag för "Gamla Konsum".

Bebyggelsen har sedan spridit sig längs med vägarna, med utlöpare in mot områdets mitt. Omkring år 1937 var nästan hela Norrstrand planlagt, men först mot slutet av 1970-talet bebyggdes de södra kvarteren Vakten, Gesällen och Åkaren. Här fanns tidigare kåkbebyggelse och småindustrier. Sedan dess har Norrstrand dominerats av bostäder, med handel i flertalet källarlokaler, främst koncentrerat längs Rudsvägen.

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
Karta över Norrstrand 1923.

Östra/Nya kyrkogården

Kring sekelskiftet 1700-1800 räckte inte begravningsplatsen vid domkyrkan till och därför anlades en ny kyrkogård, som förlades norr om älven vid Östra brons norra fäste. Den fick namnet Västra kyrkogården och togs i bruk år 1804 (utökad åren 1830, 1853 och 1872). Intill Rudsvägen finns också den Nya Kyrkogården, anlagd år 1895 då inte heller den Västra Kyrkogården räckte till i storlek.

Norrstrand i årtal

1700-talets slut: Östra bron står färdig att användas
1800-tal: Bebyggelse längs vägen mot Kroppkärr och nuvarande Rudsvägen
1895: Östra kyrkogården anläggs
1900-talets början: Åkermark delas upp till tomter för bostadsbyggande
1937: Nästan hela Norrstrand var planlagt
1970: De sista resterna av kåkbebyggelse och småskalig industri rivs till förmån för bostäder

Läs vidare

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida