Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Herrhagen

{"X":0.135,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
Den monumentala Herrhagsskolan, uppförd 1906, var länge Herrhagens största byggnad och syntes lång väg.

Från 1500-talet och fram till mitten av 1800-talet bestod Herrhagen till stor del av hagmark, ursprungligen tillhörande Karl IX:s herrgård Carlsberg. Omkring år 1860 var bebyggelsen fortfarande gles och utgjordes av ett antal gårdar samt utvärdshuset Åttkanten.

Från 1500-talet och fram till mitten av 1800-talet bestod Herrhagen till stor del av hagmark, ursprungligen tillhörande Karl IX:s herrgård Carlsberg. Omkring 1860 var bebyggelsen fortfarande gles och utgjordes bara av några gårdar samt utvärdshuset Åttkanten.

År 1898 upprättades en stadsplan för Herrhagen och bebyggelsen reglerades efter en rutnätsplan med breda, raka gator. Under 1900-talets första hälft uppfördes en stor del av den bebyggelse som nu finns på Herrhagen, med enfamiljshus i en sammanhållen del utmed den östra sidan av bostadsområdet och flerfamiljshus i den västra delen av stadsdelen.

Bostadsbyggandet har därefter fortsatt runt om i stadsdelen och äldre bebyggelse har uppblandats med nyare. På Strandvägen utmed Pråmkanalen uppfördes under 1950-, 60-, och 90-talen gavelställda flerfamiljshus, som ersatte äldre trähusbebyggelse. Under miljonprogrammets epok, mellan åren 1965-1974, byggdes flerfamiljshus och kyrka (Herrhagskyrkan) i kvarteret Lejonet, samt skivhus på Glasberget. Kvarteret Vågmästaren i söder är det senast bebyggda bostadsområdet med flerfamiljshus nära vattnet.

{"X":0.235,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
De karaktäristiska parhusen från 1910-talet i norra änden av John Ericssonsgatan utmärker sig i villaområdet genom de livfulla fasaderna.

Stora och små industrier

Det har länge funnits industrier på Herrhagen. Hamnverksamheten liksom Karlstads Mekaniska Werkstad, grundad år 1860, var tidigt med i den industriella utvecklingen. KMW utgjorde länge den största industrin på Herrhagen. Det fanns även mindre industrier som Karlstads Glasbruk, tändsticksfabrik, tobaksfabrik och textilindustri. Efter andra världskriget inleddes expansionen av hamnrörelsen i Yttre hamn med anläggande av en pir med järnväg. Industriområdet i söder har utökats successivt, till exempel är Vänerterminalen uppförd på delvis utfylld mark.

Herrhagens villaområde sträcker sig utmed två långa parallella huvudgator, John Ericssonsgatan och Parkgatan. Området, som är indelat efter rutnätsplanen är väl sammanhållet med mycket grönska.

{"X":0.05,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Bostadshus från 1938 i funkisstil med rundade balkonger och butik i bottenvåningen i hörnet Mellqvistgatan/Herrhagsgatan. Till vänster skymtar ett hus från 1970-talet, vilande på pelare över en parkering i gatunivå.

Varierade verksamheter

På Herrhagen finns flera olika verksamheter utöver hamnrörelsen och industrin. I kvarteret Lejonet finns en mindre centrumbildning med mataffär och kyrka som uppfördes på 1970-talet. Utmed Vasagatan finns några butiker, restauranger, konditori och fritidslokaler i bottenvåningen på bostadshusen. I KMW:s gamla lokaler i nordvästra Herrhagen bedrivs idag olika former av kultur- och nöjesverksamhet.

Stadsdelen har två större parker, Vasalunden och Herrhagsparken. Herrhagsskolan med sin högresta fasad tillhör en av de större byggnaderna, vattentornet och KMW:s tidigare fabrikslokaler är andra monumentala landmärken på Herrhagen.

Herrhagens stadsbild har en särskild prägel med bebyggelse från tre sekler i en samlad struktur, med skola och kyrka centralt placerade. Herrhagens bebyggelsehistoria speglar tydligt den samtida samhällsutvecklingen.

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
Herrhagen bjuder på många vackra miljöer. Här Vasalunden med vattentornet från 1889, numera inrymmande bostäder, och Lundins minne, uppfört 1938 och ritat av stadsarkitekten Olle Lagergren.

Herrhagen i årtal

1605-47 Området är betesmark tillhörande herrgården Carlsberg.
1838 Utvärdshuset Åttkanten uppförs.
1860 KMW grundas.
1899 Stadsplanen för Herrhagen antas.
1907 Herrhagsskolan invigs.
1960-70 KMW flyttar till Lamberget. Sanering av äldre träbebyggelse.
1970 Glasbruket rivs. Tre storskaliga flerbostadshus uppförs på Glasberget.
1972 Herrhagskyrkan uppförs.
1999-2001 Bostäder uppförs på den gamla industritomten på Kanikenäsbanken på södra Herrhagen.

Läs vidare om Herrhagen

  • Stadens identitet Herrhagen Del X 1996, Monica Björklund, Hans Johnsson, 1996.
  • Det gamla Carlstad, Mats Ronge, 1958.
  • Karlstads historia, del III, Lars Dalgren, Ove Moberg, 1954.
  • Karlstads historia, del IV, Ove Moberg, 1983.
  • Vi och vår kyrka: Haga, Herrhagen, Lamberget, red. Sigurd Gustavsson, 1962.
  • Värmlänningar bygger 1916-1991, Lars-Erik Melldahl, Gunnar Hedin, 1991.
  • Från handelsplats till storstad. Fyra sekler med Karlstad på kartan, Per Magnusson, 1995.
  • Nedslag i värmländsk arkitektur 1945-2001, red. Elisabeth Backman Bromé, 2001.
  • Kulturmiljökarta över området. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida