Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Zakrisdal

{"X":0.27142857142857141,"Y":0.0,"Width":0.7,"Height":1.0}

Zakrisdal är beläget strax sydväst om Karlstads mer centrala delar och angränsar i väster till Vänern. Området utgörs till stora delar av den tidigare ammunitionsfabrikens f.d. verksamhetsområde med intilliggande tjänstebostäder.

Här finns även skogsmark och rester efter 1700- och 1800-talens bosättningar i form av igenväxande åkermarker, odlingsrösen och husgrunder. Längst i norr har området under 2000-talets första år exploaterats för kommersiell verksamhet i form av några större affärsbyggnader och en bilhall. Under 2010-talet har området kring de tidigare tjänstebostäderna kompletterats med ytterligare bostäder och ett nytt villaområde har anlagts på Zakrisdalsudden.

Historik

Marken vid Zakrisdal tillhörde under 1400-talet hemmanet Södra Våxnäs. År 1633 donerades Södra Våxnäs till stadens invånare och blev stadsäga, det vill säga mark avsedd för djurhållning, kålgårdar, åkerbruk osv. Under 1800-talet blev det möjligt för stadens förmögna borgare att köpa större markområden för jordbruk. Skräddarmästare Zacharias Stenström lät uppföra en herrgård vid sitt landeri Zachrisdal år 1826. Intill fanns landeriet Katrineberg som byggdes år 1857. Grundviken var ytterligare en gård som uppfördes under 1800-talet. I början av 1900-talet fanns här också ett mindre torpställe, Långlyckan, som senare ersattes av en villa som gavs namnet Skogstorp. Här anlades år 1926 en av landets första rävgårdar av major Bror Billman.

Gårdarna var i bruk fram till år 1940 då området exproprierades inför etableringen av ammunitionsfabriken. Zachrisdal och Katrineberg revs medan Grundvikens ekonomibyggnader fortfarande finns kvar i landskapet. Skogstorp tjänade en tid som fabrikens tillfälliga kontor men flyttades efter några år till Malgårdsäng.

{"X":0.10857142857142857,"Y":0.0,"Width":0.74857142857142855,"Height":1.0}
Forna landeriet Grundvikens bevarade ekonomibyggnad. I området förekommer fortfarande trädgårdsväxter och fruktträd som minner om de exproprierade gårdarna.

Fabriksområdet

Ammunitionsfabriken Zakrisdal började byggas år 1940, mitt under andra världskriget. Fabriken byggdes ut i etapper fram till år 1950. Zakrisdalsverken som den också kallats, var i drift fram till år 1994, då verksamheten flyttades till Bofors i Karlskoga. Zakrisdals inhägnade industriområde övergick då till civil verksamhet och Zakrisdals företagscentrum.

{"X":0.17142857142857143,"Y":0.0,"Width":0.60571428571428576,"Height":1.0}
Den mekaniska verkstaden är en av flera industribyggnader uppförda i tegel under 1940-talet.

Fabriksområdets bebyggelse består av åtskilliga mindre produktionsbyggnader och ett fåtal större, tillkomna allteftersom verksamheten utvidgats. Vidare finns här transformatorstationer, bergrum, bunkrar, servicebyggnader och två försvarstorn. För att inte området skulle upptäckas av flyg, är bebyggelsen infogad i terrängen längs små slingrande vägar. Av säkerhetsskäl förlades förråden för färdiga varor till Zakrisdalsudden i söder.

{"X":0.11428571428571428,"Y":0.0,"Width":0.62857142857142856,"Height":1.0}
I Zakrisdalsslingan ligger Sprängtekniska museet, en av de mest välbevarade produktionsbyggnaderna, med bl.a. stålluckor vid fönstren och omfattande åskledarsystem.
{"X":0.0,"Y":0.016286644951140065,"Width":0.9956521739130435,"Height":0.745928338762215}
Två luftvärnstorn, som enligt uppgift är några av få bevarade i länet, finns i området. Ammunitionsfabriken hade ett eget verksskydd, det vill säga civilförsvar, med ett hundratal man i organisationen.

Kring Zakrisdalsslingan, som utgör det gamla kärnområdet, finns en mängd mindre produktionsbyggnader från år 1940. Byggnaderna ritades av Paul Hedqvist i funktionalistisk stil och är uppförda i armerad betong. Taken är platta och var ursprungligen gräsbevuxna. Fasaderna har varit gröna men är i dag vita, röda eller ljust gröna. Vid områdets södra entré finns en kontorsbyggnad från år 1944 och ett stycke norrut, den stora mekaniska verkstaden från år 1949, försedd med tidstypiskt sågtandsstak.

Ytterligare några industribyggnader, uppförda i tegel omkring 1940-talets början, är belägna längre in i området. Närmare entrén i norr finns två bevakningstorn, den före detta bergsverkstaden från 1950-talet och en godsterminal uppförd år 1977. Andra sent tillkomna byggnader är personalrestaurangen Patronens byggnad från år 1976 och en kontorsbyggnad från år 1979, båda uppförda i tegel och belägna vid södra entrén.

Tjänstebostäder

Strax utanför fabriksområdets grindar vid södra entrén ligger sju bostadshus som uppfördes under 1940-talet som tjänstebostäder för ammunitionsfabriken. Överingenjörens villa och en bostadslänga avsedd för verkmästare, förman och chaufför uppfördes år 1940-41 i funktionalistisk stil med putsade fasader, efter ritningar av Paul Hedqvist som också ritade flera av byggnaderna på fabriksområdet. Ytterligare fem tjänstebostäder uppfördes 1946, denna gång ritade av Nils Tesch, i en stil som förenar det moderna och rationella med ett mer traditionellt formspråk.

För att förse fabrikens anställda med bostäder uppfördes också bostadsområden med flerbostadshus och villor i intilliggande Bellevue under 1940-60-talen.

{"X":0.065714285714285711,"Y":0.0,"Width":0.74857142857142855,"Height":1.0}
Tjänstebostäderna, två putsade funkishus från 1941 och fem röda trähus från 1946, utgör i dag en värdefull miljö.

Zakrisdal i årtal

1400-talet tillhörde området hemmanet Södra Våxnäs ägor.
1633 blir området stadsäga då Södra Våxnäs ägor doneras till stadens invånare.
1826 Zacharias Stenström uppför en herrgård till landeriet Zachrisdal.
1857 landeriet Katrineberg uppförs.
1926 anläggs en rävgård vid Skogstorp.
1931 tomter styckas av från Katrineberg för att brukas som sommarstugetomter vid nuvarande Bergviks villaområde.
1940 exproprieras Zachrisdal, Katrineberg, Grundviken och Skogstorp.
1940-50 byggs Ammunitionsfabriken Zakrisdal upp.
1994 avslutas den sprängtekniska verksamheten och den flyttas till Bofors i Karlskoga. Industriområdet övergår till Zakrisdals Företagscentrum AB.

Läs vidare

  • Det gamla Carlstad, Mats Ronge, 1958.
  • Ammunitionsfabrikerna Marieberg och Zakrisdal 1938-1953, Sven Sandgren, 1982.
  • Ur mitt pappers- och minnesarkiv, Sven Sandgren, 1983.
  • Stadens identitet Zakrisdal Del 1 1996, Monica Björklund och Hans Johnsson.
  • Kulturmiljökarta över området. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida