Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sommarro

{"X":0.165,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Kedjehus på Odelvigsgatan.

Sommarro ligger i den södra delen av centrala Karlstad. Området avgränsas av centralsjukhuset i norr, Rosenborgsgatan i öster samt av Klarälven i väster och söder. Området består främst av bostadsbebyggelse från ca 1900- 1930 och från 1950- 1960-talet.

Sommarro är ett villaområde med större villor. Området präglas av närheten till Klarälven och strukturerna från Rosenborg och Sommarro landerier. Landeriernas ägor har styckats av och blivit till villatomter och Rosenborgs allé som tidigare ledde upp till Rosenborgs mangårdsbyggnad har blivit en del av gatunätet. I södra delen av Sommarro byggs just nu nya bostäder i form av villor och radhus. Söder om dessa tar ett naturområde med deltalandskapet Klaräven vid, samt den gamla flygplatsen.

Norra och mellersta delarna

På norra Sommarro, på en kulle, ligger Rosenborgs herrgård. Byggnaden är områdets äldsta och inrymmer i dag en skola. Den mellersta delen av Sommarro mellan Syréngatan och nybyggda Timotejgatan består framförallt av villor från de första decennierna av 1900-talet. Tomter har därefter styckats av och området har på så vis förtätats med ett antal villor från 1950-1960-talet. I norra delen finns tre kvarter med egnahemsvillor som byggdes på 1950-talet samt ett område med kedjehus och radhus på Oldevigsgatan.

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.615,"Height":0.99595141700404854}
Rosenborgs mangårdsbyggnad, bild från ca 1900. Bildkälla, Värmlands museum.

Östra och södra delen

På östra Sommarro längs Fågelsångsvägen finns villor från slutet av 1920-talet och början av 1930-talet. I slutet av Fågelsångsvägen finns en förskola i det före detta barnhemmet. Här finns även Jakobergsskogen som fungerar som en rekreationsmiljö med motionsspår. På södra Sommarro håller ett nytt bostadsområde med villor och radhus på att byggas. Efter den nya bostadsbebyggelsen tar det före detta flygfältet vid. Flygfältet används idag som golfbana.

Landerier och donationsjord

När det blev tillåtet att sälja donationsjord år 1817 gav detta upphov till så kallade landerier. Det innebar att förmögna stadsinvånare köpte upp donationsjord och uppförde herrgårdslika bostadsbyggnader. Hela området längs Klarälven utgjordes tidigare av donationsjord.

Sommarro är uppkallat efter landeriet Sommarro. Landeriets mangårdsbyggnad uppfördes i början av 1800-talet och brann ner år 1892. I området låg sju gårdar: Rosenborg, Marieberg, Christinedahl, Tuppenhof, Jakobsberg, Sommarro och Sjövik, vilka då utgjorde de sydligaste delarna av Karlstad. Vid denna tid låg Sommarro utanför Karlstads ägor. Marken var så kallad donationsjord, det vill säga marken användes för jordbruk och djurhållning för att täcka stadens behov av mat.

Villabebyggelse 1910-1920

Marken som tidigare tillhört landeriet Sommarro styckades av i början av sekelskiftet 1900- och på marken uppfördes stora villor av byggherrar så som grosshandlare, kassörer och seminarielärare. Det uppfördes stora villor i jugend, nationalromantisk eller 1920-talsklassicistisk stil. De första byggdes längs med Älvgatan. Villabebyggelsen bredde ut sig allt mer och under 1920-talets uppfördes de flesta av villorna längs med Fågelsångsvägen. Till en början fanns få vägar i området. Den som ville ta sig över till Fågelsångsvägen fick gå över gärdena på spångar utlagda över diken och pölar.

”Nya Sommarro”

På 1950-talet kom Sommarro att utvidgas åt norr med tre villakvarter. På detta sätt skapades Syréngatan, Bellisgatan och Rosenborgsallén. Den nya bebyggelsen ska ha gett upphov till en viss rivalitet mellan "gamla" och "nya" Sommarro vilket yttrade sig i fotbollsmatcher mellan de båda Sommarrodelarna nere på flygfältet. I mitten av 1950-talet uppfördes åter igen ny bebyggelse i området nu i form av rad- och kedjehus på Oldevigsgatan.

Gamla flygfältet

I början av 1920-talet påbörjades planeringen av ett flygfält i Karlstad. Arbetet kom dock aldrig igång under 1920-talet. Det tilltänka området för flygplatsen på södra Sommarro var mycket vattensjukt och drabbades ofta av översvämningar. Därav krävdes invallningar och dränering av hela området innan bygget kunde påbörjas. År 1938 var flygfältet iordningställt. Flygfältet har används på olika sätt bland annat för mellanlandning på linjen Stockholm-Oslo, som militärt reservfält, för reguljärtrafik samt för taxi- och privat flygverksamhet. År 1997 upphörde flygtrafiken och idag används flygfältet som golfbana.

2000- talets Sommarro

På södra Sommarro uppförs nu ett nytt bostadsområde med friliggande villor, kedjehus och flerbostadshus.

{"X":0.285,"Y":0.0,"Width":0.625,"Height":0.99601593625498008}
Nybyggda villor.

Sommarro i årtal

 • Början av 1800- talet, Sommaro och Rosenborgs herrgård byggs.
 • 1892 Sommaro herrgård brinner ner.
 • 1920-1930 tal villorna längs Fågelsångsvägen uppförs.
 • 1938 flygfältet står färdigt.
 • 1944 upprättas en stadsplan för södra landeriområdet.
 • 1955-1956 kvarteret Dalian på Oldevigsgatan byggs.
 • 1997 flygverksamheten försvinner från flygfältet.
 • 2012 ny bebyggelse uppförs på södra Sommaro.

Läs mer

 • Det gamla Carlstad Mats Ronge, 1958.
 • Gårdar med anor. En reportageserie ur Karlstadstidningen. Eva Dahl, 2007
 • Jakobsberg kulturmiljöutredning. Värmlands museum, 2012.
 • Ortsnamnen i Karlstad, Erik Sandberg, 1946-48
 • Tätorten Karlstads 39 stadsdelar. Stadsdelsboken. Gunnar Lindqvist, 2008.
 • Karlstads Hembygdsförening kommer under 2015 att färdigställa stadsdelsboken om Sommarro.
 • Kulturmiljökarta över området. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida