Eget avlopp

Gammal avloppsanläggning

I kommunen finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar, en del är gamla och behöver ses över. Det kanske är dags att förbättra det befintliga avloppet, eller anlägga ett nytt. Miljöförvaltningen kan hjälpa dig att bedöma behovet. 

En enskild avloppsanläggning kan vara bristfällig för att den är av en äldre typ som inte uppfyller dagens krav eller för att den helt enkelt är gammal och under årens lopp har förlorat sin ursprungliga funktion.

Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas, eller på något annat sätt tas om hand, så att det inte innebär någon risk för miljön eller människors hälsa. För att det ska vara möjligt måste lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar finnas.

Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett i vattenområde, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Många gamla avloppsanläggningar

Många gamla enskilda avloppsanläggningar i Sverige idag består enbart av en slamavskiljare. Detta innebär att så gott som orenat avloppsvatten leds vidare ut till diken, vattendrag eller till en stenkista.

I en stenkista leds avloppsvattnet till en stenfylld grop där avloppsvattnet infiltrerar till grundvattnet. Infiltrationen är okontrollerad och ytan liten, vilket gör att reningen blir otillräcklig.

Uppfyller ditt avlopp kraven?

Avlopp med en dåligt fungerande rening behöver åtgärdas för att minska övergödningen och risken för smittspridning. Vid inventering eller klagomål kan kommunen förbjuda utsläpp från avloppsanläggningar som inte klarar kraven. Låt det inte gå så långt, utan åtgärda ditt avlopp innan du får krav. Det finns en vägledning med checklista för hur du ska bedöma ditt egna avlopp.

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Vi hjälper dig

Vi på miljöförvaltningen hjälper dig att bedöma den befintliga avloppsanläggningen och vilka risker eventuella brister innebär. Vi ger råd om vilka ändringar och förbättringar som är möjliga att göra, men kan inte förespråka en viss typ av anläggning eller fabrikat.

Om det är fråga om en väldigt gammal, bristfällig avloppsanläggning är det ofta bäst att anlägga en helt ny och då hjälper vi till från ansökan till beslut. Ett beslut eller tillstånd är dessutom en form av värdehandling för fastigheten eftersom den är ett intyg på förbättringar och att den nya avloppsanläggningen uppfyller kraven i miljöbalkslagstiftningen.

Uppdaterad den