Planprogram

Planprogram för Grundviken

Grundviken är en helt ny stadsdel väster om Karlstads centrum. Grundviken kommer att ha en utpräglad miljö- och naturnära profil. Det ska uppnås genom nära samverkan med inblandade intressenter i planarbetet.

Grundviken är en del av det större området Västkust, i Karlstads västra delar, med anslutning till Vänern. Området är ett stadsutvecklingsområde med cirka 1 600 bostäder och till viss del verksamheter och service. Syftet med planprogrammet är att redovisa den övergripande strukturen för området.

Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 16 december 2009. Det godkända planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner i området. Ett förslag till planprogram var på samråd enligt PBL 5 kap 20 §. De inkomna synpunkterna finns sammanställda och kommenterade i en samrådsredogörelse.

Uppdaterad den