Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustrationsbild över programområdet
Illustrationsbild över programområdet

Illustrationsbild över programområdet

Klara - utformning av Karl IX:s gata

Utformningen av Karl IX:s gata ska utredas för att se om man kan förbättra kapaciteten för biltrafik.

Översiktsbild med programområdet markerat med rött

Programområdet ligger i den centrala delen av Karlstad. Området avgränsas av Klarälven i söder och sträcker sig till E18 i norr.
Syftet med planprogrammet är att utreda hur området ska användas i framtiden och samordna kommande detaljplanearbete.

Huvuddrag

Bebyggelsestrukturen utgår från förutsättningarna på platsen med omfattande bullerstörningar kring de större vägarna och till omgivande bebyggelses innehåll idag. Det innebär att en stor del av bebyggelsen bara kan användas för kontor, service och parkering. De mer skyddade delarna av planområdet föreslås användas för bostäder, eventuellt i kombination med förskola.

Trafik

Karl IX:s gata utgör en viktig tillfartsväg till centrum och resecentrum från E 18. Korta avstånd mellan korsningar och E18 gör gatan känslig för långa köer som kan innebära köer ut på motorvägen. En hög framkomlighet på den aktuella sträckan är därför viktigt, inte minst för kollektivtrafiken.

Ett förslag till trafiklösning har tagits fram som underlag till detta planprogram. Förslaget bygger på att vänstersvängar tas bort i korsningen mellan Karl IX:s gata och Våxnäsgatan. Detta löses med en planskild passage med tillhörande ramper. Via den västra rampen kan man också få en ny infart mot Fanfarenområdet.

Karl IX:s gata trafikeras av både regional och lokal busstrafik med hög turtäthet. En viktig del i trafiklösningen är att skapa bra förutsättningar för bussar genom eget körfält och signalprioriteringar.

Planprogrammet innebär också nya tillfartsmöjlighet till Klara genom en ny anslutning i förlängningen av Regementsgatan. Denna lösning underlättar angöring till stora parkeringsanläggningar som finns norr om Karolinen.

För att rymma busskörfält på befintlig bro behöver gång- och cykelbana ersättas på en ny bro öster om befintlig bro.

Tidplan

  • Programförslaget var på samråd 23 oktober till 15 december 2023
  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 17 april 2023

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?