Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustrationsbild över programområdet
Illustrationsbild över programområdet

Illustrationsbild över programområdet

Klara - Karl IX:s gata

Utformningen av Karl IX:s gata ska utredas för att se om man kan förbättra kapaciteten för biltrafik.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på programförslaget senast den 15 december 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Översiktsbild med programområdet markerat med rött

Programområdet ligger i den centrala delen av Karlstad. Området avgränsas av
Klarälven i söder och sträcker sig till E18 i norr.
Syftet med planprogrammet är att utreda hur området ska användas i framtiden och samordna kommande detaljplanearbete.

Huvuddrag

Bebyggelsestrukturen utgår från förutsättningarna på platsen med omfattande bullerstörningar kring de större vägarna och till omgivande bebyggelses innehåll idag. Det innebär att en stor del av bebyggelsen bara kan användas för kontor, service och parkering. De mer skyddade delarna av planområdet föreslås användas för bostäder, eventuellt i kombination med förskola.

Trafik

Karl IX:s gata utgör en viktig tillfartsväg till centrum och resecentrum från E 18. Korta avstånd mellan korsningar och E18 gör gatan känslig för långa köer som kan innebära köer ut på motorvägen. En hög framkomlighet på den aktuella sträckan är därför viktigt, inte minst för kollektivtrafiken.

Ett förslag till trafiklösning har tagits fram som underlag till detta planprogram. Förslaget bygger på att vänstersvängar tas bort i korsningen mellan Karl IX:s gata och Våxnäsgatan. Detta löses med en planskild passage med tillhörande ramper. Via den västra rampen kan man också få en ny infart mot Fanfarenområdet.

Karl IX:s gata trafikeras av både regional och lokal busstrafik med hög turtäthet. En viktig del i trafiklösningen är att skapa bra förutsättningar för bussar genom eget körfält och signalprioriteringar.

Förslaget innebär också nya tillfartsmöjlighet till Klara genom en ny anslutning i förlängningen av Regementsgatan. Denna lösning underlättar angöring till stora parkeringsanläggningar som finns norr om Karolinen.

För att rymma busskörfält på befintlig bro behöver gång- och cykelbana ersättas på en ny bro öster om befintlig bro.

Förslag till planprogram är nu föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Tidplan

  • Programförslaget är på samråd 23 oktober till 15 december 2023

Synpunkter på planförslaget?

Om du har synpunkter på förslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 15 december 2023.
Synpunkter kan lämnas nederst på denna sida eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Planhandläggare är tillgänglig för frågor via telefon 054-540 45 34 den 8 november kl 17:00-19:00.

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?