Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild längs väg i Alsters-Gräsås

Alster – nya bostäder i Gräsås

Programmet som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2021 syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom programområdet.

Om förslaget

Programmet som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2021 syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom programområdet.

Planprogram kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för kommande detaljplan/bygglov/förhandsbesked.

Med hänsyn till programområdets landskapsbild samt natur- och kulturvärden föreslås lägen för ny bebyggelse. Del av skogsområdet i områdets sydvästra del bedöms vara lämpligt att bebygga med som mest 20 enbostadshus. Utöver det föreslås ett antal lägen för enstaka komplettering med enbostadshus.

Tidplan

  • Programförslaget var ute på samråd mellan 20 maj och 26 juni 2020.
  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 25 augusti 2021.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • För del av programområdet kan detaljplan komma att tas fram. Under detaljplaneprocessen ges ytterligare möjlighet till insyn och påverkan av förslaget.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Alster – Gräsås

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?