Planprogram

Planprogram för Centrala Välsviken

Flygfoto över området

Centrala Välsviken ligger cirka 5 km öster om Karlstads centrum. Syftet med programmet är att förbereda för kommande planläggning med avsikt att lösa frågor kring industrimark, handel, kontor, bostäder och för järnvägens expansion.

Inom programområdet föreslås en fortsatt utbyggnad för både industri- och handelsområden. Planprogrammet prövar även möjligheterna att öppna upp för bostäder och kontor.

Ett markområde reserveras för järnvägens framtida utveckling. Planprogrammet redovisar även förslag på en trafikstruktur för området med möjligheter att sammanlänka Centrala Välsviken med Kronoparken och Södra Kroppkärr. Hänsyn tas till kulturmiljö- och naturvärden i området.

Tidplan

  • Programsamråd ägde rum 15 september och 20 oktober 2011.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet 23 november 2011.

Uppdaterad den