Planprogram

Planprogram för begravningsplats mm

Behovet av en ny begravningsplats i Karlstad har påtalats sedan lång tid tillbaka. Området mellan väg 63 och Edsgatan har förankrats i en fördjupning av översiktsplanen och området har nu utretts vidare.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till planprogram för delar av Höja och Stockfallet mellan väg 63 och Edsgatan i Karlstad. Syftet med programmet är att presentera förutsättningarna för att anlägga en ny begravningsplats i området med intilliggande bostäder och verksamhetsområde, samt visa på möjligheter att skapa en ny angöring mellan området och väg 63.

Tidplan

  • Förslaget till program var på samråd enligt PBL 5 kap 11 § den 19 mars - 19 april 2013.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 19 mars 2014.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 45 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den