Kronoparksskolan

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att utveckla vår skola till att vara en riktigt bra skola för varje barn. Det gör vi på många olika sätt. Vi har en kultur där vi lyssnar och tar tillvara på elevers synpunkter för att alltid förbättra vår skola. I klassråd, skolråd samt föräldragrupper visar vi tydligt på våra demokratiska processer i skolan som leder till en kontinuerligt förbättrad kvalitet. Elever i f-klass och åk 2 får svara på enkätfrågor som handlar om allt ifrån hur du trivs i skolan till vad du tycker om undervisningen. Resultatet av enkäterna används till att förbättra vår verksamhet och till det systematiska kvalitetsarbetet.
Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att komma med idéer och tankar hur vi kan förbättra vår verksamhet på olika sätt, vi ser er som en mycket stor tillgång av kompetens och engagemang.

 

 

 Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 §:

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen.
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras aven på förskole- och skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Rektor och förskolechef ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.
 
 

 

 

 

Uppdaterad den