Kvarnbergsskolan

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete bygger på en systematik där vi kontinuerligt planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar och utvecklar verksamheten på Kvarnbergsskolan. Skolans genomarbetade fyra ledord trygghet, kunskap, glädje och tillsammans finns med som utgångspunkt i samtliga steg i arbetet. Vi utgår från de nationella målen i skollag och läroplan.

Systematiskt arbete under läsåret:


§ Mäter, följer upp, analyserar och diskuterar de resultat som eleverna uppnår i samband med Skolverkets bedömningsstöd fk-åk. 3, nationella prov i åk 3 och 6, samt betyg i åk 6.

§ Kontinuerligt, varje termin, följer upp elevernas utveckling och resultat i samband med utvecklingssamtalen med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen

§ Utreder elevers behov av särskilt stöd när det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och fattar beslut om åtgärdsprogram.

§ Har ett system för personal, elever och vårdnadshavare att delta i vårt systematiska kvalitetsarbete genom kommunens kund- och brukarundersökningar samt egna enkäter, intervjuer och samtal med elevråd och vårdnadshavare.

§ Har fastlagda rutiner för klagomål som innebär en tydlig anvisning om hur barn, elever och vårdnadshavare kan lämna klagomål, hur dessa hanteras och vilken ansvarsfördelning som gäller.

Prioriterade områden för läsåret 2021/2022:


Utvecklingsarbete:

  • Framtidsval
  • Digitalisering
    • Läromedelsprojekt
    • Haldor
  • Nya kursplaner (vt-22)
  • RUC – ”Mot ett inkluderande klassrum”
  • Fritidsverksamheten

Uppdaterad den