Nyeds skola

Elevers- och vårdnadshavares inflytande

Som elev och förälder på Nyeds skola är du med och påverkar!

Hur du ska lära dig saker

Du och dina klasskamrater ska tillsammans med din lärare göra en planering för hur ni ska jobba för att nå målen. Skolan ska anpassa sig till hur du lär dig på bästa sätt.

Klassråd/Elevråd

Alla klasser har ett klassråd som tar upp frågor som du som elev tycker är viktiga för att vi ska få en ännu bättre skola.

Vårt elevråd tar upp allt som du tycker är viktigt i skolan. Elevrådet träffas tillsammans med någon vuxen en gång per månad och varje klass har en representant. 

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin träffar du och dina vårdnadshavare din mentor. Samtalet handlar om hur vi i skolan kan stötta din kunskapsutveckling och sociala utveckling. Många elever håller själva i sitt utvecklingssamtal och bestämmer hur det ska vara.

Samverkan med vårdnadshavare 

För oss är det viktigt att ha ett bra samarbete med alla våra vårdnadshavare. Vi ska tillsammans med vårdnadshavarna ge eleverna/barnen möjlighet att utveckla förmågor som hjälper dem att klara av olika situationer i livet.

Våra vårdnadshavare skall känna sig delaktiga i barnets skolgång och uppleva att de har ett inflytande över barnets utveckling. Det är viktigt att alla vårdnadshavare får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper om barnet.

Våra former för samarbete mellan skolan och hemmet

  • Vardagliga kontakter med utgångspunkt i samverkan
  • Fortlöpande information om skolarbetet från skolan till hemmet
  • Utvecklingssamtal 
  • "Föräldramöten"
  • Klassombudsträffar

Följ länken för att läsa mer om;

Skolan och hemmet
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3378

Förskoleklassen är till för ditt barn
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1673

Skolan är till för ditt barn
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2617

I skollagen kapitel 1 §4 står att utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Uppdaterad den