Västerstrandsskolan

Om oss

Västerstrandsskolan har ca 420 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Vi har fyra fritidshemsavdelningar, Björken/Förskoleklasser, Linden/åk.1, Eken/åk.2 och Rönnen/åk.3-5. Fritidshemsverksamheten är både verksamhets- och lokalintegrerade.

På Västerstrandsskolan arbetar vi på följande sätt:

  • Barn ska alltid mötas med respekt
  • Barn har en unik förmåga till inlärning, som det gäller att ta till vara på
  • Barn lär sig genom att vara aktiva och lär sig med hela kroppen – alla sinnen
  • Miljön ska vara förberedd
  • Läraren har rollen som handledare och måste lita på och ta till vara på barn vilja och lust till livslångt lärande.
  • Skolan ska arbeta med respekt för allas lika värde, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.
  • Undervisningen utgår från helheten, förståelsen för hur allt hänger samman är viktigt

Allt arbete på Västerstrandsskolan utgår från av staten gällande styrdokument

Skollagen (2010:80)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lgr-11)

Uppdaterad den