Södra Råtorps förskola

Kvalitetsarbete

Arbetsplan för Södra Råtorps förskola.

Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning och utveckling av utbildningen på enhetsnivå (4 kap 4 §). 

Planeringen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i de andra föreskrifterna (nationella mål) uppfylls (4 kap 5§),Arbetsplanen för Södra Råtorps förskola utgår från den struktur som finns i Läroplan för förskolan. Planeringen av verksamheten utgår dessutom från andra föreskrifter och nationella mål, Karlstad kommuns ”Strategiska plan” samt ”Verksamhetsplan 2014” som är beslutad av Barn och ungdomsnämnden i Karlstad.Det är rektor som beslutar om arbetsplanen. Pedagogerna deltar i framtagandet av arbetsplanen. Vårdnadshavarna deltar genom olika forum de blir inbjudna till av chef alternativt pedagogerna. Uppföljning och utvärdering av arbetsplanen sker kontinuerligt under året enligt de rutiner av det systematiska kvalitetsarbete förskolan har. Det sker under möten och olika typer av forum med pedagoger, barn och föräldrar. Det sker under studiedagar och i samband med kommunens kund- och brukarundersökningar (KBU).

 

Uppdaterad den