Bergvik – mer handel intill Bergviks köpcentrum

Planerad

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att möjliggöra utöning av området för handel, så som bygghandel, hem- och fritidshandel av primärt skrymmande karaktär, ej livsmedel, inom Månsberget.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger cirka 5 kilometer öster om Karlstads centrum, i nära anslutning till handelsområdet Bergviks köpcentrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel (bygghandel, hem- och fritidshandel av primärtt skrymmande karaktär, ej livsmedel) inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud i kommunen och stärka handelsnoden Bergvik. Planen syftar även till att bevara natur med höga värden.

Handelsområdet kommer kunna nås via en cirkulationsplats på Bergviksvägen.
Handelsbyggnaden ska även förses med entré mot Bergviks köpcentrum medan parkering föreslås i garage under mark alternativt på handelsbyggnadens tak. Sydost om handelsområdet planläggs ett större naturmarkområde

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Samråd 15 oktober till 23 november 2018.
  • Samrådsmöte hölls den 22 oktober 2018.
  • Granskning mellan 9 december 2019 och 17 januari 2020.
  • Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 25 augusti 2021.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2021.
  • Kommunfullmäktiges beslut anta detaljplanen har överklagats och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.

Handlingarna

Handlingarna och protokollsutdrag finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Den som är berörd av planen och senast under granskningstiden lämnat synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet att anta planen hos Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska skickas till kommunen under adress
Kommunledningskontoret, Karlstads kommun, 651 84 KARLSTAD
och vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla, dvs. senast 2022-01-07.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Bergvik 1:37 m fl

Vem bygger?

Thon Property AB

Markägare

Thon Property AB och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.