Alster – nya bostäder vid Lantmännens anläggning

Förslag

Kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan för området söder om Lantmännens anläggning i Alster mellan Alsters Herrgård och Alsters villaområde. Enligt en tidigare utredning kan området exploateras med bostäder.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i stadsdelen Alsters sydvästra del, cirka 7 kilometer nordost om Karlstad centrum och cirka 2 kilometer sydväst om Skattkärr. Det aktuella området avgränsas av Alstersälven i väster, Lantmannavägen i norr och Alsters villaområde i öster. I söder gränsar planområdet till Värmlandsbanan sträckan Karlstad – Hallsberg.

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning och pröva möjligheten att åstadkomma byggrätter för drygt 320 bostäder i en blandad bebyggelse med
småhus, flerbostadshus samt äldreboende och en fristående förskola. Planen syftar
också till att spara delområden med värdefull natur som inte är planlagd sedan tidigare. Planen möjliggör även cirka 10 000 kvadratmeter för verksamheter i form av närbutik, gym, vårdcentral och kontor.

Huvuddrag

Lantmännens verksamhet har förändrats genom åren och i och med detta har även användningen av mark och byggnader ändrats. Lantmännen ser inte några framtida användningsområden för verksamhetslokalerna.
Fastighetsbolaget Novare AB har ansökt om planändring för att utreda möjligheterna för byggande av bostäder i form av radhus och parhus.Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planförslaget som överensstämmer med gällande översiktsplan har varit på samråd enligt plan- och bygglagen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 25 oktober - 29 november 2021.

Handlingarna

Handlingarna liksom utredningar som utgör dess underlag finns att läsa längst ner på denna sida.

Samrådsmöte

Digitalt informationsmöte hölls den 10 november då sakägare, boende och övriga intresserade bjöds in till informationsutbyte kring planförslaget. 

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av fastigheten Brödet 1 m.fl.

Vem vill bygga?

Lantmännen Novare AB

Markägare

Lantmännen Novare AB

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.