Alster – upp till 100 bostäder söder om Lantmännens anläggning

Ska utredas

Kommunen ska ta fram ett förslag på detaljplan för området söder om Lantmännens anläggning i Alster mellan Alsters Herrgård och Alsters villaområde. Enligt en tidigare utredning kan området exploateras med bostäder..

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Upp till 100 bostäder ska utredas

Förslaget till detaljplan kommer att baseras på det planprogram (den övergripande plan) som stadsbyggnadsnämnden godkände 2012. I planprogrammet står bland annat att det aktuella området kan exploateras med 95-100 bostäder i form av radhus och parhus samt cirka fyra villatomter. De befintliga byggnaderna kan till största delen bevaras och byggas om till bostäder. Planprogrammet pekar också ut nya platser för lek och rekreation. I arbetet med detaljplan ska detta undersökas och utredas ytterligare.

Tidplan

  • Planprogram för del av fastigheten Brödet 1 med flera godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 23 maj 2012.
  • Nästa steg är att ett förslag till detaljplan ska gå ut på samråd. Det finns inget förslag färdigt och tid för samråd är inte bestämd.

Handlingar

Godkänt planprogram 4 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av fastigheten Brödet 1 m.fl.

Vem Bygger?

Lantmännen Novare AB

Markägare

Lantmännen Novare AB

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.