Tullholmen - planering av bostäder

Förslag

Kommunen ska pröva möjligheten för byggnation av bostäder och centrumändamål med god gestaltning och med goda boendekvaliteér inom område markerat med rött på översiktsbilden ovan.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger drygt 1 kilometer sydost om Karlstads centrum och omfattar del av fastigheten Viken 2:1.
Planen syftar till att pröva möjligheter för bostäder och centrumändamål med en god gestaltning och med goda boendekvalitéer inom det aktuella kvarteret.
Förslaget omfattar cirka 200 lägenheter med inslag av centrumverksamheter i bottenplan och översta planen.

Huvuddrag

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område med stark utveckling mot en blandad stadsmiljö. Läget direkt intill Tullholmsviken är attraktivt ur boende- och stadmiljöperspektiv. Kvarteret är planlagt för kontor och parkering i gällande detaljplan. I området sker nu en stadsutveckling med stort bostadsinnehåll. Planområdet har ett attraktivt läge för bostäder som kan knytas till pågående bostadsbyggnation i närområdet utmed Tullholmsviken.
Bebyggelsens höjd föreslås variera mellan sex-sju-åtta våningar med undantag för kvarterets hörn i söder där 24 våningar medges.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd från den 2 januari till den 30 januari 2023.

Handlingarna

Samrådshandlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och i:

  • Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Information

Informationsmöte hölls torsdagen den 19 januari.
Mötet ägde rum i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30

Synpunkter

Synpunkter till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 30 januari 2023.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Kontakta oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Viken 2:1

Vem äger marken

Karlstads kommun

Vem bygger?

-

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.