Dingelsundet östra - 45 nya bostäder

Planerad

Dingelsundet utvecklas från ett sommarstugeområde till en villaidyll i naturmiljö. En del av östra sidan av udden utvecklas och med 45 nya bostäder i form av villor, radhus och flerfamiljshus. Av det är det omkring 40 tomter som går till kommunen tomtkö.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

I Dingelsundet har en successiv omvandling skett från fritidshusområde till allt fler åretruntboende. I och med det ökade bostadstrycket i området togs en fördjupad översiktsplan fram för Dingelsundet och delar av Knappstad som antogs 2014. Där pekas denna del av östra Dingelsundet ut som ett område med möjlighet till ny bebyggelse. 

Naturmark och 20 tomter till tomtkön 

Området består idag av skogsmark och bostadsbebyggelse blir inom delar av denna skogsmark längs med befintlig tillfartsväg och en bit upp på Dingelsundsberget. Här ska det bli cirka 45 nya villor på tomter med en minsta tomtstorlek på 1000 kvm. 40 av dessa är tomter som hamnar i kommunens tomtkö. Befintlig naturmark blir planlagd och säkrade som naturmark. Även en koppling för gående ingår för att binda samman området med övriga Dingelsundet västerut.

Här kan du läsa mer om kommunens tomtkö och hur du gör för att ställa dig i kön.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft den i maj 2020 och byggnationen väntas komma igång under 2022.

Detajplanehandlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Vid frågor angående genomförandet av detaljplanen kontakta
projektledare Jenny Karlsson, jenny.karlsson2@karlstad.se eller tfn 054-540 70 19

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation enligt gällande detaljplan Dingelsundet 2:21.

Vem bygger?

Kommunen och privat fastighetsägare

Markägare

Kommunen och privat fastighetsägare. 

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.