Dingelsundet – nya villor med permanentboende

Ska utredas

Fyra olika detaljplaner i området kan resultera i flera nya bostäder. Syftet med utvecklingen av området är inte att skapa ett nytt bostadsområde, utan att i huvudsak slå vakt om och utveckla den bebyggelse som finns idag och möjliggöra komplettering med nya bostäder i området.

Fördjupad översiktsplan visar riktningen

2014 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Dingelsundet. Den beskriver de övergripande dragen i hur området ska utvecklas men måste resultera i detaljplaner innan det är bestämt exakt hur området ska utvecklas. Den fördjupade översiktsplanen beskriver var det kan bli aktuellt med nya bostäder, att mycket av dagens fritidshus kan omvandlas till permanentboenden och att det kan skapas ett sammanhängande strandnära rekreationsstråk som binder ihop det planerade Klarälvsdeltat med Dingelsundet, Göteborgsudden, Zakrisdalsudden och Bergvik.

Nya bostäder

Sydost om Burmavägen kan ett antal bostäder (15-25) etableras via en ny väganslutning från Dingelsundsvägen. På Dingelsundsbergets västra sluttning ska möjligheten prövas att bygga ett mindre antal hus (3-8) med stor hänsyn till naturvärdena. Öster om Dingelsundsberget kan ytterligare en grupp bostäder byggas (20-40) med väganslutning från norr. Förtätning av befintlig bebyggelse vid Margårdsvägen och Burmavägen med 10-15 bostäder ses också som möjlig.

Kontakten med Vänern är viktig

Kontakten med Vänern, som är områdets stora attraktionskraft, ska tas till vara i så stor utsträckning som möjligt. Bebyggelse med karaktär av hus i natur ska förändras och förtätas med stor försiktighet. Byggnadernas höjd kan variera, så att utblickarna mot vattnet tas till vara.

Rekreationsstråk

Ett sammanhängande, strandnära rekreationsstråk från östra sidan av Skoghallsvägen, under broarna, förbi våtmarkerna, via Dingelsundsberget och vidare norrut till Göteborgsudden, med flera möjligheter till strandkontakt, ska skapas i området. Avsikten är att binda ihop Klarälvsdeltat med Dingelsundet och Göteborgsudden.

Fördjupad översiksplan för Dingelsundet

karta