Bostäder vid sjön Gapern

Förslag

Planområdet ligger inom Finnsnäs vid sjön Gapern och omfattar fastigheterna Finnsnäs 1:9, 1:11. 1:12 och 1:13.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att bygga bostäder i ett attraktivt läge vid sjön Gapern, och att därigenom också bidra till att utveckla/vidmakthålla underlag för serviceutbud av olika slag inom kommunens landsbygdsområden. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till intilliggande fritidshusområde.

Huvuddrag

Planen innebär att upp till tio villor kan byggas i en västersluttning mot sjön, med angöring från en lokalgata. Bestämmelser om tomtstorlek samt utformning och placering av byggnaderna syftar till att ge viss luftighet med möjlighet till utblickar mot sjön från bakomliggande fritidsbebyggelse, samt att anpassa den nya bebyggelsen till fritidsbebyggelsens måttfulla byggnadsutformning.

Zonen närmast vattnet (huvudsakligen mer än 50 meter bred) sparas som naturmark, och befintliga promenadstigar till och utmed stranden bevaras.

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och kommunens LIS-plan, och handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap.

Tidplan

Planförslaget var på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet § under tiden 10 mars – 20 april 2020.

Samrådsmöte

Samrådsmötet den 24 mars blev insttällt och det gavs istället möjlighet att ställa frågor direkt till planhandläggaren, måndag 23 mars klockan 15-17 eller tisdag 24 mars klockan 14-17 eller per mejl till kerstin.berg@karlstad.se

Planhandlingar

Planhandlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter senast den 20 april 2020.

Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.