Gräsdalen - 4H-gården renoveras och byggs ut

Byggnation pågår

4H-gården ska renoveras och byggas ut under 2023 och en ny lekplats ska byggas på området.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av 4H-gårdens befintliga servicebyggnad och stall, samt nybyggnad av fristående småstall och komplementbyggnader.  

Funktionellt och tillgängligt

Huvudbyggnaden byggs om och till för att skapa större och mer funktionella ytor för verksamheten. Även personalutrymmen ska byggas ut för att skapa mer moderna och tillgänglighetsanpassade lokaler. Projektet ska också tillgodose och förbättra verksamhetens arbetsmiljö bland annat med hänsyn till hantering av gödsel, foder och annat.  Det ska bland annat byggas utökade omklädningsrum, kafeteria, samlingslokal, toaletter och kontor.

Verksamheten kommer att pågå parallellt med bygget i tillfälliga paviljonger och tillfälliga stall.

Ny lekplats

I samband med byggnationen ska en helt ny lekplats ska byggas i anslutning till huvudbyggnaden. Önskemål om lekplats har kommit in via en medborgardialog och nu kommer lekplatsen bli verklighet inom ramen för 4H-projektet.

Tidplan

Byggstart: mars 2023

Klart: December 2023

Bilden visar hur 4H kommer se ut när byggnationen är klar. Lekplatsen finns inte med på bilden.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Renovering och utbyggnad av servicebyggnad och stall.

Vem bygger?

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är 5snickare AB.

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.