Haga entré – bostäder, lokaler och grönytor

Planerad

En stadsutveckling i Haga med nya bostäder, lokaler, upprustad strandpromenad och grönytor som dessutom fungerar som en tydlig och tilltalande entré till centrala Karlstad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Ambitionen är att projektet ska bli en naturlig förlängning av stadsdelen Haga och en tydlig entré till stadsdelen och till Karlstads centrum. Genom att utforma ny bebyggelse och allmän mark med hög arkitektonisk kvalitet utvecklas en attraktiv boende- och stadsmiljö.

Hagaleden görs om

Hagaleden omvandlas från infartsled till infartsgata med sänkt hastighet från 70 km/timme till 50 km/timme. Gatan får plantering på båda sidor och ges en mer tilltalande utformning. Kantsten och gång- och cykelbana anläggs förutom trädrad mot den nya bebyggelsen. Detaljplanen ger också möjlighet till en ny busshållplats på Hagaleden vid den tidigare Karlstad Östra.

Ny park och strandpromenad

Kommunen föreslår en större allmän park som är tillräcklig stor för att kunna rymma till exempel lek- och aktivitetspark. Även den allmänna strandpromenaden säkerställs och breddas till en allmän plats intill Klarälven. Planen ger även möjlighet att anordna allmänna bryggor vid Klarälven.

Bostäder och centrumlokaler

Detaljplanen medger ungefär 250 lägenheter i mellan fyra och sju våningar höga bostadshus. I bottenvåningen och våning 1 på nya byggnader ska det vara möjligt med lokaler för centrumändamål. Antalet byggnader och placering är planerade för att passa in i området och bli en naturlig förlängning av Haga. Mot Hagaleden är bebyggelsen sammanbyggd för att skärma buller och därmed skapa tysta gårdar.

Tidplan

  • Förslaget var ute på samråd 1 juli-2 september 2016.
  • Förslaget var ute på granskning 21 mars – 18 april 2017.
  • Planförslaget godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 27 september 2017.
  • Planen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2018.
  • Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om antagande den 1 oktober 2018.
  • Ett justerat planförslag har godkänts av stadsbyggnadsnämnden skickats vidare till kommunfullmäktige för nytt antagande.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2019.

Haga entré i 3D

Här kan du klicka dig runt i området kring Haga entré och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Haga entré.

Person blickar ut över vattnet och nybyggda hus Bild längs väg med hus längs med vatten Gata i förgrunden med skissade hus i bakgrunden Flygfoto med illustrerad bebyggelse

Fakta om projektet

Typ av projekt

Förslag till detaljplan för Haga entré

Vem bygger

HSB och Lundbergs

Markägare

Karlstads kommun, Jernhusen och privat markägare

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.