Haga entré – bostäder, lokaler och grönytor

Byggnation pågår

En stadsutveckling i Haga med nya bostäder, lokaler, upprustad strandpromenad och grönytor som dessutom fungerar som en tydlig och tilltalande entré till centrala Karlstad.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Ambitionen är att projektet ska bli en naturlig förlängning av stadsdelen Haga och en tydlig entré till stadsdelen och till Karlstads centrum. Genom att utforma ny bebyggelse och allmän mark med hög arkitektonisk kvalitet utvecklas en attraktiv boende- och stadsmiljö.

Gator görs om

Hagaleden omvandlas från infartsled till infartsgata med sänkt hastighet från 70 km/timme till 50 km/timme. Längs Hagaledens östra sida planteras ett stort antal lindar i allé. På gatans västra sida anläggs parkeringsplatser och en gångbana längsmed den nya bebyggelsen. Det planeras också för en ny busshållplats på Hagaleden i den södra delen av området.

Munkforsgatan kommer att byggas om - det planeras för en trottoar på vardera sida av gatan samt parkeringsplatser längsmed den västra sidan. Nya VA-ledningar kommer läggas ned och en befintlig spillvattenledning kommer att ersättas med en ny.

Fabriksgatan kommer att förlängas österut och en ny infart skapas från Hagaleden. Utmed den nya delen av Fabriksgatan kommer det förutom trottoar på båda sidor att planteras och skapas några nya parkeringsplatser.

Ny park, torg och strandpromenad

I områdets norra del blir det en ny park där det kommer finnas möjlighet till aktiviteter såsom klätter, skate och parkour. Det skapas också ett mindre torg i fint läge mot Klarälven. Parken och torget binds samman med en upprustad strandpromenad där det också kommer att anläggas två nya bryggor.

Bostäder och centrumlokaler

Cirka 300 lägenheter i mellan fyra och sju våningar höga bostadshus planeras. I bottenvåningen och våning ett på de nya byggnaderna finns det möjlighet att anordna lokaler för centrumändamål. Antalet byggnader och placeringen av dem är planerade för att passa in i området och bli en naturlig förlängning av Haga. Mot Hagaleden är bebyggelsen sammanbyggd för att skärma buller och därmed skapa tystare gårdar.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2019. Under 2021 har kommunen projekterat den kommunala infrastrukturen och med början i juni 2022 påbörjas arbetet med den nya infrastrukturen i området. 

Senaste nytt

2022-09-01

Arbeten vid Hagaleden

Nu har vi börjat med ombyggnationen av Hagaleden. Där byggs en ny avfart till Haga, busshållplatser, gångbana samt kantparkeringar. Gatan breddas tillfälligt under byggtiden för att kunna hålla ha gatan 2-filig men vi sänker hastigheten av säkerhetsskäl.  

2022-07-07

Nu börjar vi arbetet med infrastrukturen i Haga entré vilket är det som Karlstads kommun ansvarar för. Först ut är en ny gata mellan Fabriksgatan och Hagaleden. Under projektets gång kommer sedan Hagaleden byggas om till stadsgata och på Munkforsgatan ska avloppsledningar bytas ut. Slutligen kommer vi att bygga en ny torgyta och en spännande parkanläggning.

Markarbeten påbörjas i juni

Under vecka 26 började vår entreprenör Infrakraft med arbetet med den nya gatan som ska förbinda Fabriksgatan med Hagaleden. Det är en del förberedande schaktningsarbeten och efter sommaren fortsätter arbetet. Den gatan kommer sedan att fungera som infart för byggtrafik när man sedan börjar bygga själva husen i området.

Mindre grävningar i Munkforsgatan i sommar

Under måndag och tisdag v 27 kommer man att gräva i Munkforsgatan i höjd med nr 8 och då kommer gatan tillfälligt att stängas för biltrafik men gång och cykel kan passera. Infarter till fastigheter kommer inte att påverkas.

Efter semestern med start v 32 kommer man att göra några provschaktningar i Munkforsgatan och även då kan det bli fråga om tillfälliga avstängningar för biltrafik.

Större arbeten i Munkforsgatan våren 2023

Det planerade utbytet av den stora avloppsledningen som ligger i Munkforsgatan skjuts upp till våren 2023. Detta på grund av att det just nu är långa leveranstider på den typ av ledningar som ska användas där.

Haga entré i 3D

Här kan du klicka dig runt i området kring Haga entré och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Haga entré.

Flygbild Haga entré med ny bebyggelse Haga entré lekpark Haga entré vy med Hagaleden Haga entré torgyta

Fakta om projektet

Typ av projekt

Exploateringsprojekt där kommunen bygger ny infrastruktur och exploatörer bygger flerbostadshus.

Vem bygger

HSB och Lundbergs

Markägare

Karlstads kommun, Lundbergs

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen, för frågor om detaljplanen
Mikael Lundh, teknik- och fastighetsförvaltningen, för frågor kring byggnation av gator, ledningar, park och torg

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.