Kronoparken- fler studentbostäder

Förslag

Kommunen vill pröva möjligheten att ersätta befintliga byggnader med nya och i samband med det öka byggrätten för bostäder inom kvarteren Mungigan och Munspelet i norra delen av Kronoparken.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva möjligheten att bygga bostäder (i första hand studentbostäder) i upp till sex våningar i området. Planområdet ligger i Karlstads universitets campusområde i norra delen av Kronoparken. Detaljplaneförslaget möjliggör flerbostadshus i fyra våningar mot Kvintettgatan, Vintergatan samt Höstgatan och som högst sex våningar mot naturmark.
Byggnaders placering mot gata regleras för att skapa stadsmässighet mot gata och möjliggöra en friare placering mot naturmark.
Detaljplanen styr placering av bilparkeringsplatser och möjliggör placering av väderskyddade cykelparkeringar på gemensam gård.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd mellan 14 februari och 13 mars 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och i:

  • Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Informationsmöte

Informationsmöte hålls tisdagen den 3 mars i form av öppet hus från kl 18:00. Mötet äger rum i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.
Alla intresserade är välkomna!

Synpunkter på planförslaget

Synpunkter ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 13 mars 2020. Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev. Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsarkitekt Sofia Anesäter Olsson, sofia.anesater.olsson@karlstad.se
Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Mungigan 1 och Munspelet 1

Vem bygger?

Studentbostäder i Sverige AB

Markägare

Privat och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.