Kronoparken - fler studentbostäder

Klar

Kommunen vill pröva möjligheten att ersätta befintliga byggnader med nya och i samband med det öka byggrätten för bostäder inom kvarteren Mungigan och Munspelet i norra delen av Kronoparken.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Kvarteret Mungigan och Munspelet ligger inom Karlstads universitets campusområde i Kronoparken och angränsar till Höstgatan, Vintergatan och Kvintettgatan. Planområdet är idag bebyggt med bostäder i två våningar, som bedöms vara i dåligt skick och avses rivas. Gällande detaljplan medger bostäder i två till fyra våningar.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder (i första hand studentbostäder) inom planområdet samt möjliggöra för centrumverksamhet i bottenvåning i del av planområdet.
Utöver det syftar planförslaget till att förbättra de stadsmässiga kvalitéerna genom förtätning längs med Höstgatan, Vintergatan och Kvintettgatan samt möjliggöra kvalitativa gemensammabostadsgårdar.

Våren 2020 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Våren/somaren 2020 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 14 februari och 13 mars 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 19 maj till 9 juni 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 september 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Mungigan 1 och Munspelet 1

Vem bygger?

Studentbostäder i Sverige AB

Markägare

Privat och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.