Lamberget - upp till 100 nya bostäder

Klar

Karlstads kommun har tagit fram ett planprogram för Lamberget, det vill säga en övergripande plan för hur området ska utvecklas. I den här planen föreslår kommunen att det kan byggas cirka 90-100 nya lägenheter.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

Det finns ett stort behov av bostäder i Karlstad och kommunen har sett över möjligheterna att förtäta på Lamberget. Den största förändringen i området föreslår kommunen ska ske i den nordöstra delen. Där skulle det kunna byggas ett 80-tal lägenheter mellan befintliga bostäder och industriområdet i norr.

Bostäderna skulle kunna utformas som så kallade punkthus eller mer avlånga lamellhus. Enligt förslaget skulle husen bli 4-6 våningar höga. Den gräsmatta som försvinner om bostadshusen skulle byggas föreslår kommunen ska kompenseras genom att höja standarden på grönytorna som blir kvar. Stranden vid Lambergstjärn och skogen runt vattentornet ska bevaras som de är.

Tidplan

  • Planen var ute på samråd 17 november - 19 december 2016.
  • Planprogammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 17 maj 2017.

Handlingar

Godkänt planprogram 19 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Nytt planprogram för Lamberget

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.