Alster - Lungvik, omvandling från fritidshus till permanentboende

Förslag

Fastighetsägare vill ändra befintlig byggnadsplan för att göra det möjligt för permanentboende och att bygga större hus än idag.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Plankarta och planbeskrivning

Plankarta 2 MB
Planbeskrivning 3 MB

Plandata

Planområdet ligger cirka 12 kilometer öster om Karlstads centrum och cirka 2 kilometer väster om Skattkärrs centrum. I öst gränsar området mot skogs- och åkermark, i söder till befintliga fritidshus, järnvägen och Vänern, i väst mot skogsområde och i norr mot Busterudsvägen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna och därmed möjliggöra permanentboende inom de områden som idag är planlagda för fritidsbebyggelse. Planförslaget innebär en utökad byggrätt till maximalt 200 kvadratmeter byggnadsarea per tomt inklusive komplementbyggnader. Huvudbyggnaden får maximalt vara 150 kvadrarmeter byggnadsarea. Därutöver finns även bland annat bestämmelser som reglerar höjder, utformning och terränganpassning.

För att klara riktlinjer för trafikbuller och risk för olyckor kopplat till järnvägen ställs krav på bebyggelsens utformning i områdets södra delar. Samtidigt har inte alla fastigheter inom området kunnat inkluderats i detaljplanen av samma skäl.

I södra området (Gamla Lungvik) utgör den sluttande terrängen, de smala gatorna och järnvägen en utmaning i hantering av dagvatten vid skyfall. Av den anledning ställs krav på omhändertagande av skyfallsregn inom den egna fastigheten på delar av området.

För att klara dagvattenhantering, tillgänglighet och hantering av snöröjning möjliggörs breddning av bland annat Lungviksvägen och Råbäcksvägen.

Syftet med samrådet att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd 16 maj - 26 augusti 2022.

Handlingarna

Handlingarna liksom utredningar som utgör dess underlag finns att läsa längst ner på denna sida.

Samrådsmöten

Två mötestillfällen gavs under samrådstiden:

  • tisdagen den 14 juni
  • torsdagen den 16 juni

Under mötet har information om förslaget presenterats och möjlighet att ställa frågor gavs. Se presentation och minnesanteckningar från samrådsmötena under fliken Handlingar längre ner på denna sidan.

Informationsmöte 2021-06-01 - Detaljplan Lungvik

Se presentation och minnesanteckningar från informationsmötet under fliken Handlingar längre ner på denna sidan.

Vad händer nu?

Nu går planhandläggare och detaljplanens arbetsgrupp igenom inkomna synpunkter, ser över vilka förändringar det medför, både vad gäller att komplettera utredningar samt revidering av planhandlingarna.

När samrådshandlingarna reviderats ställs detaljplanen ut för granskning. 

Frågor

Ni kan nå oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Gamla Lungvik

Markägare

Privat mark

Kommunens kontaktpersoner

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.