Färjestad - ny skola

Byggnation pågår

Färjestadsskolan blir en helt ny skola med fullstor idrottshall. Byggnationen kommer att påbörjas sommaren 2020 och den nya skolan beräknas stå klar hösten 2022. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vi bygger en helt ny skola med kapacitet för 750 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det ska byggas ett tillagningskök som kommer att kunna producera 1000 portioner mat per dag. Under byggtiden går verksamheten kvar i den gamla skolbyggnaden, som rivs först när den nya byggnaden står klar. 

Tre våningar 

Den nya skolan byggs i tre våningar. Det blir en funktionell byggnad med skofri miljö. Mycket fokus har lagts vid att skapa en sammanhållen byggnad för att skapa effektiva flöden och undvika långa kommunikationsstråk. Entréer delas upp för att skapa klassrumskluster med hemvister som ska få den stora skolan att upplevas som mindre och skapa en ökad trygghet och tillhörighet. Byggnaden delas upp i tre skepp – två för lågstadiet och ett för mellanstadiet. Gemensamma ytor och administration är samlade på markplan.  

Skolan och idrottshallen får delvis konstruktioner i trä, solceller planeras på idrottshallens tak och låga byggnadsdelar på skolan beläggs med sedumtak.

Idrottshall 

En fullstor fristående idrottshall ska byggas som ska användas av skolan samt för kultur- och fritidsförvaltningen behov av träningslokaler.  

Utemiljö 

Den nya utemiljön kommer att erbjuda stora ytor för lek med god överblick över ytorna. Byggnadernas placering kommer att skapa ett bullerskydd från Blöndousvägen. En bollplan planeras på tomten och det blir gott om ytor för cykelparkering. 

Arbetet startar under sommaren 2020

Under sommaren 2020 kommer området som ska fungera som byggarbetsplats att stängslas in. Det första som ska göras är schaktning, vilket innebär att man skyfflar undan jord för att förbereda marken för byggnation. Efter schaktningen ska marken pålas.

Pålning

Pålning innebär att man slår ner stora pålar i marken, som ska fungera som en stark grund att stå på för den nya skolan. Pålning kan orsaka en del oväsen och störande ljud. För att minimera tiden kommer två pålkranar att användas. Pålningen förväntas pågå i 3 veckor under augusti månad 2020.

Husgrund och stommar till hösten

I slutet av sommaren och under hösten 2020 kommer hantverkare att börja arbeta med husgrunden och bland annat gjuta plattan som husen ska stå på. Det kommer de att jobba med ända fram till jul. I början av hösten kommer stommar att resas, både för skolbyggnaden och idrottshallen. Arbetet med stommarna kommer att pågå fram till februari 2021.

Gång- och cykelväg dras om

Under sommaren 2020 kommer även gång- och cykelvägen norr om idrottsplanerna att byggas och dras om.

Peab gör jobbet

Den byggfirma som ska bygga skolan är Peab. Allt arbete kommer att utföras på det inhägnade området. Byggtransporter kommer att åka till bygget via Blöndousgatan.

Aktuellt

Färjestadskolan mars 2021

Full fart på Färjestadsskolan

Det händer grejer på bygget under våren. Nu kan man ana hur den nya Färjestadsskolan och idrottshallen kommer att se ut när de står klara.

Nya Färjestadsskolan byggnation

Senaste nytt från skolbygget

Arbetet med nya Färjestadsskolan pågår för fullt och nu har både skolbyggnad och idrottshall har växt upp på arbetsområdet.

Omledd gång- och cykelväg vecka 48

Under vecka 48 leder vi om den gång- och cykelväg som går norr om Färjestadsskolan.

Ritningar och illustrationer

Illustrationsplan_2020-05-04 4 MB
A-A06-F01 3 MB
A-A06-P01 626 kB
A-A06-P02 358 kB
A-A06-P03 327 kB
A-A06-P04 250 kB
B-A06-F01 593 kB
B-A06-F02 590 kB
B-A06-P010 175 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Nybyggnad av skola.

Vem bygger?

Karlstads kommun med Peab som entreprenör.

Markägare

Karlstads kommun.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.