Sandbäcken – bostäder norr om Tingvalla IP

Byggnation pågår

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att ge möjlighet att bygga cirka 250 bostäder på ytan mellan E18, Tingvalla IP och Brigadmuseum. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Pågående arbeten

Från mitten av november börjar vi arbetet med att förbereda området för den byggnation som detaljplanen medger vilket är kommunens ansvar. Det handlar om förbättringar och förstärkningar i VA-systemet, bland annat större kapacitet i dagvattensystemt, samt ombyggnad av Kaserngatan.

Under arbetet kommer Kaserngatan till stora delar vara avstängd vilket medför att infart till parkeringsområdet får ske via Regementsgatan och Malmtorgsgatan. 

Under perioden 21 november - 2 december kommer det att vara en begränsad framkomlighet på Sandbäcksgatan. Ett körfält kommer att vara öppet och trafiken styrs med trafikljus. 

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område som tidigare använts för militärt ändamål. Platsen ligger nära E 18 som ger upphov till störningar i området. En ny bebygglese med i huvudsak bostäder föreslås på platsen. Det bullerstörda läget kräver att bebyggelsen sluts mot väster för att skapa gårdar med en bra miljö. Mot öster möter området en kulturmiljö kring den före detta generalsbostaden och dess trädgård. Bebyggelsen anpassas genom en mer småskalig struktur med mindre byggnader med en lägre höjd. Förslaget omfattar cirka 250 bostäder.
Området används idag för parkering och hundrastgård. Ytan är också av vikt vid större arrangemang på Tingvalla idrottsplats.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder med en god gestaltning och med goda boendekvalitéer.

              Bildkälla: Liljewall Arkitekter

Här kan du se projektet i 3D

Under våren 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Under sommaren 2019 var planförslagetutställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.
Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planen var ute på samråd mellan 12 mars och 20 april 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 30 augusti 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen och skickat den vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
  • Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 24 september 2020.
  • Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och prövats av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 8 september 2021.
  • Markarbeten påbörjas i miten av november 2022 och beräknas pågå till sommaren 2023.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av Sandbäcken 1:1

Vem bygger?

Riksbyggen, Prepart AB med flera.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Fredrik Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.