Tätorterna utvecklas

Karlstads kommun består av flera tätorter och det är viktigt att hela kommunen utvecklas. De senaste åren har kommunen genomfört flera centrumutvecklingsprojekt och nu börjar ett arbete att identifiera attraktiva bostadslägen i kommunens mindre tätorter.

Attraktiva bostadslägen i Karlstads mindre tätorter ska tas fram

Stadsbyggnadsförvaltningen har i ett politiskt initiativ fått i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens mindre tätorter. Syftet med byggvisionerna är att hitta attraktiva lägen där det är möjligt att bygga bostäder. En ort ska ses över varje år fram till 2022.

Så här ser tidsplanen ut.

 1. Väse, startas 2017
 2. Molkom, startas 2018
 3. Vålberg, startas 2019
 4. Skåre, startas 2020
 5. Edsvalla, startas 2021
 6. Skattkärr, startas 2022

Arbetet ska utföras i nära samarbete med medborgare och övriga förvaltningar med fokus på orternas utveckling.

Utveckling av centrummiljöerna

I december 2007 antog kommunfullmäktige stadsmiljöprogrammet för Karlstad och gav i samband med det uppdrag till berörda nämnder att ta fram förslag på centrummiljöprogram Väse, Skattkärr, Molkom, Vålberg och Edsvalla. Alla utvecklingsprojekt har skett i samråd med föreningsar och personer från respektive ort.

Det har resulterat i:

 • Väse fick ny gång- och cykelväg, ny belysning och trädplanteringar längs Storgatan 2011
 • Edsvalla fick ny park med gångstråk, belysning, sittplatser och träd 2013
 • Vålberg fick bland annat bussomstigningsplats, gång- och cykelväg och allmän upprustning av Långgatan 2014
 • Molkom fick ett nytt torg (Nyedstorget) 2014
 • Skattkärr ska få ny park 2017

Aktuellt i tätorterna utanför Karlstad just nu