Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet i centrum

Byggnation pågår

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Korsningspunkterna på gatan ska förbättras och vi skapar nya cirkulationsplatser. Arbetet väntas pågå 2020-2023.

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.

Även övergångsställen för gående och cyklister ska förbättras och tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt. Även om kapaciteten och flödet ökar på vägen så ska utformningen anpassas efter det centrala läget så att gatorna är lätta att korsa för gående och cyklister.

Cirkulationsplatser och bussfil

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. 

Tanken är det ska finnas tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger även en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik.

Klaraborgsbron

Trafikflödet på båda sidor av Klaraborgsbron ska förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen räknas som en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen påbörja arbetet med ett översvämningsskydd genom att höja vägen och på så sätt skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en låg mur längs Mariebergsviken. Där marken är som lägts kommer muren vara 80 centimeter hög.

Karta över byggnation och etapper

Längre ned på sidan kan du se en karta över vad vi planerar längs sträckan, var det blir busshållplatser, cykelbana och cirkulationsplatser och så vidare. Här kan du även se vilka områden som ingår i de olika etapperna. Planerna för etapp ett är helt klara. Planerna för etapp två och tre jobbar vi fortfarande med därför kan det bli fölrändringar från det som syns i kartan nu.

Frågor och funderingar?

Har du några frågor kring byggnationen av Vikenförbindelsen så är du välkommen att höra av dig till oss via mejl vikenforbindelsen@karlstad.se.Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev på denna adress.

Du kan också ringa till oss via vårt Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Mer information

Att skapa Vikenförbindelsen och förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring resecentrum ska fungera. På länkarna nedanför kan du läsa mer om planerna för ett nytt resecentrum och projektet Tåg i tid. Vikenförbindelsen ingår också i stadsdelsvisionen för Viken. Läs mer om visionen på länken nedan.

Här kan du läsa mer om stadsdelsvisionen för Viken

Här kan du läsa mer om resecentrum

Här kan du läsa mer om alla delar i projektet Tåg i tid

Senaste nytt

2020-11-24

Jungmansgatan stängs från 30 november

Från och med måndag den 30 november stänger vi av Jungmansgatan och all trafik leds via Viken, Kvarnbergsgatan eller Tullhusgatan/Hamngatan. Här är det trångt mellan byggnader och gatan så för att kunna arbeta så snabbt och säkert som möjligt har vi valt att stänga gatan helt. Om det inte blir en för kall vinter så beräknar vi vara klara slutet på mars.

Gatan kommer att byggas upp med två körfält och en separerad gång- och cykelbana på den västra sidan samt ett gångstråk på den östra.

Under avstängningen leds trafiken om via Viken eller Kvarnbergsgatan och genomfartstrafiken väljer lämpligen Tullhusgatan- Hamngatan.

I korsningen mellan Hööksgatan och Kvarnbergsgatan regleras trafiken med hjälp av trafiksignal och det blir ett tillfälligt parkeringsförbud på Kvarnbergsgatan.

Konduktörsgatans anslutning till Sjömansgatan öppnas för trafik i slutet av denna vecka.

2020-11-20

Packhusallén öppnar för trafik

Idag öppnas Packhusallén mellan Tullholmscirkulationen och cirkulationen vid MSB-huset för trafik och den tillfälliga vägen över COOP-tomten stängs. Därmed kan vi säga att den första etappen av Vikenförbindelsen i huvudsak är genomförd. Det återstår givetvis en hel del kompletteringar och justeringar somkommer att genomföras efter hand. Bland annat planteras nya träd längs Packhusallén först nästa år.

Sjömansgatan - infart till Orrholmsgatan stängs av.

Inom kort flyttar vi även tillbaka trafiken på Sjömansgatan från den tillfälliga omledningen över Lidl-tomten mellan Tullholmscikulationen och Orrholmsgatan till den vanliga sträckningen efter Stadsträdgårdens södra sida. I samband med det stänger vi infarten till Orrholmsgatan för att kunna arbeta med de stora elledningarna som ligger där. Orrholmsgatan kommer därför endast att kunna nås via Näbbgatan. Dessa arbeten beräknas pågå tom v 50.

Jungmansgatan - stängs av från v 49

Under v 49 börjar vi arbetet med ombyggnaden av Jungmansgatan. För att det arbetet ska kunna bedrivas så snabbt och säkert som möjligt kommer vi att stänga av gatan under ca 3 månader. Trafiken kommer att ledas om via Viken och Kvarnberget och via Hamngatan. I samband med det kommer Konduktörsgatans anslutning till Sjömansgatan att åter vara öppen.

2020-11-17

Full fart på Sjömansgatan och nya träd på Tullhusgatan

Arbetet med Vikenförbindelsens andra etapp pågår för fullt just nu på Sjömansgatan. Det sprängs för dagvattenledning, flyttas på elledningar, läggs tomrör för framtida ledningsdragningar, vägkroppen byts ut mm. Dessa arbeten flyter på bra mycket tack vare att vi har kunnat flytta på biltrafiken till tillfälliga körfält. Det blir givetvis en del störningar för såväl biltrafik som för gång- och cykeltrafikanter men vi försöker minimera dessa så mycket som möjligt.

Nya träd på Tullhusgatan

Tullhusgatan kommer att få några nya träd som ersättning för de som vi behövde ta bort för att kunna bygga om gatan. Planteringen kommer att ske under onsdag till fredag och kan tillfälligt komma att påverka trafiken på gatan. Något körfält kan komma att stängas men man kommer hela tiden att ta sig fram ändå.  Arbetet kommer dessutom att anpassas till bussarnas avgångar.

2020-08-10

Interaktiv karta

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Jan Söderberg, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.