Dingelsundet - ökad framkomlighet

Planerad

Kommunen planerar att bredda en del av Dingelsundsvägen för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vi bygger en säkrare passage över spåren

Mellan den 11/4 och 12/6 2023 kommer plankorsningen vid Skoghallsvägen att vara avstängd för ombyggnation. På bilden nedan ser du hur trafiken kommer att ledas om. 

Vi gör ombyggnationen för att skapa en säkrare passage över spåren för gående, cyklister och fordon. Det är Trafikverket som kommer att uföra arbetet.

Läs mer på trafikverket.se

Detaljplaner inom Dingelsundet ger möjligheter för cirka 80 nya bostäder vilket medför en trafikökning på befintlig väg – Dingelsundsvägen. En trafikökning på en begränsad vägyta som är enskild väg ställer krav på utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Syftet med planläggningen är att en del av Dingelsundsvägen, avsnittet mellan Skoghallsvägen och planområdet Östra Dingelsundet kan breddas för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker. Planen syftar också till att utföra vägåtgärder på korsningen Dingelsundsvägen – järnvägen respektive Dingelsundsvägen – Skoghallsvägen. Ett genomförande av planen innebär att berörda delar av vägarna kommer att vara allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd fram till 25 januari 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 19 augusti och 16 september 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 8 april 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 13 maj 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på tel nr 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Dingelsundsvägen

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun och privat

Kommunens kotaktpersoner

Ossman Sharif

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.