Västra Eriksberg- nytt industri- och verksamhetsområde

Planerad

Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18, och består av delar av de kommunägda fastigheterna Fintatorp 2:1 och Eriksberg 1:1, samt den privata fastigheten Eriksberg 1:4. Området är idag till största delen jordbruksmark.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Intresserad av industrimark på Västra Eriksberg?

Om du vill få e-post av oss när markanvisning är på gång kan du göra en intresseanmälan för markanvisning. Din intresseanmälan innebär inte en köplats eller förtur, utan endast att du får mejl med information om nya markanvisningar i aktuellt område. Intresseanmälan är giltig i två år, sedan behöver du förnya den.

Gör din intresseanmälan för markanvisning i denna e-tjänst

Tilldelning i tre steg

Så här kommer markanvisningsprocessen att gå till:

  • Steg 1: Först anordnas en markanvisningstävling, för mark på område D.
  • Steg 2: Sedan tilldelas övrig mark inom området (A, B, C och G) via intresseanmälningar.
  • Steg 3: Om mark återstår efter steg 1 och 2 tilldelas mark löpande efter förfrågan.

Bilden visar vilka olika områden som Västra Eriksberg är indelat i.

Så gör du om du är intresserad

Markanvisningstävlingen kommer att annonseras i god tid innan den ska genomföras. Du som står med på intresselistan kommer att få information om detta via mejl. Tävlingen kommer att hanteras via e-avrop.

När det är dags för tilldelning enligt intresseanmälan kommer du som står med på intresselistan att få information om detta via mejl. För att få en enklare hantering kommer de som är intresserade att få skicka in sin anmälan inom en angiven tidram.

Om det efter tilldelningarna enligt steg 1 och 2 fortfarande finns mark kvar i området erbjuds marktilldelning enligt principen ”först till kvarn” för den som uppfyller de fastställda kriterierna, följer detaljplan och byggnadsskyldighet.

En markreservation åt gången per intressent gäller för hela området. Tilldelad mark fastighetsbildas och kommande fastigheter säljs eller
upplåts med tomträtt.

I den här tjänsteskrivelsen kan du läsa mer om tilldelning av mark på Västra Eriksberg.

Planens syfte

Detaljplanen har tagits fram för att göra det möjligt att etablera ett nytt verksamhetsområde och att tillvarata kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Mark och verksamheter

Huvuddelen av den befintliga jordbruksmarken inom västra delen av Eriksberg planläggs som industri- och verksamhetsområde. Där ryms olika verksamheter, som produktion, lager, verkstäder, serviceverksamhet, partihandel och handel med skrymmande varor. Detaljhandel inryms inte inom området.
Området nås via en huvudgata från Skutbergsmotet. Huvudgatorna inom området kantas av ett brett dike med alléplantering och separat gång- och cykelväg.

Natur

Dagvatten från verksamhetsområdet leds i öppna diken till fördröjningsdammar i ett generöst parkområde utmed Eriksbergsbäcken, utformat som ängsmark med grupper av träd och buskar.

Kulturmiljö

Den befintliga ladugårdsbyggnaden vid Skutbergsmotet med närmaste mark planläggs för att kunna användas för besöksverksamhet som t ex samlingslokal, restaurang, utställningslokal eller liknande. Där kan också kompletterande byggnad(er) uppföras, för kontor eller hotell/vandrarhem. Gårdstomten vid före detta Eriksbergs gård utgör fornlämning och planläggs som parkmark.

Infrastruktur

I åtgärdsvalsstudien för E18 framtagen av Trafikverket, Karlstads kommun och Region Värmland, föreslås ett antal åtgärder både i Skutbergsmotet och vid Bergvik. Planen har avgränsats så att åtgärderna kan genomföras utanför planområdet.

Illustrationsplan

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 10 december 2019 och 24 januari 2020.
  • Granskningen ägde rum från 15 juli till 24 september 2021.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen den 15 december 2021.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 mars 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 2 maj 2022.

Handlingarna

Handlingarna och protokollsutdrag finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Nytt industri- och verksamhetsområde Västra Eriksberg

Vem bygger?

Mark upplåts till olika exploatörer av Karlstads kommun och privat markägare

Markägare

Karlstads kommun
Karlstads Eriksberg Fastigheter AB

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen
Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsförvaltningen
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.