Västra Eriksberg- nytt industri- och verksamhetsområde

Förslag

Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18, och består av de kommunägda fastigheterna Fintatorp 2:1 och Eriksberg 1:1, samt fastigheterna Eriksberg 1:4, 1:5, 1:6 och 1:8. Området är idag till största delen jordbruksmark.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planens syfte

Detaljplanen har tagits fram för att göra det möjligt att etablera ett nytt verksamhetsområde inom på delar av området och att tillvarata en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Mark och verksamheter

Huvuddelen av den befintliga jordbruksmarken inom västra delen av Eriksbergsområdet och del av ett skogsområde närmare E18 planläggs som verksamhetsområde. Där ryms olika verksamheter, som produktion, lager, verkstäder, serviceverksamhet, partihandel och handel med skrymmande varor.

Natur

Dagvattenstråk från öster, norr och väster leds genom planområdet i öppna diken med vegetation till Eriksbergsbäcken. Denna omges av ett generöst parkområde för fördröjning och rening av dagvatten från verksamhetsområdet.

Kulturmiljö

Den befintliga ladugårdsbyggnaden vid Skutbergsmotet med närmaste mark planläggs för att kunna användas som t ex samlingslokal, restaurang, utställningsokal eller liknande. Gårdstomten vid före detta Eriksbergs gård utgör fornlämning och planläggs som parkmark.

Infrastruktur

I åtgärdsvalsstudien för E18 framtagen av Trafikverket, Karlstads kommun och Region Värmland, föreslås ett antal åtgärder både i Skutbergsmotet och vid Bergvik. Åtgärderna förutsätts i planen kunna genomföras utanför planområdet.


Illustrationskarta

Samrådet

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2014:900 kapitel 5, då planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Samrådet omfattar förslag till detaljplan (plan- och bygglagen 5 kapitlet §11a), miljökonsekvensbeskrivning (miljöbalken 6 kap 14 § i sin tidigare lydelse) och underlag för kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet (miljöbalken 6 kapitlet 24 §).

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 10 december 2019 och 24 januari 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Västra Eriksberg

Vem bygger?

Mark upplåts till olika exploatörer av Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun samt Skanska och Kewab

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.