Klara - planering för nytt bostadshus

Ska utredas

Kommunen ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten med bostäder i den västra delen fastigheten.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Fastigheten Bryggaren 12 ligger längs Våxnäsgatan inom Klara och gränsar mot Klarälven i söder. Befintliga byggnader innehåller idag kontor, bland annat Länsstyrelsen i Värmland. Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten med bostäder i den västra delen fastigheten.
Med en god utformning som anpassas till omgivande bebyggelse bedöms kvarteret kunna kompletteras med bostäder utan att bebyggelsens kulturhistoriska värden påverkas negativt.

Gällande planer

För området finns en detaljplan från 1998 som medger kontor, utställningsverksamhet och kulturreservat.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för kontor i ett plan, ursprungligen byggd som restaurang kopplat till intilliggande kontorsbyggnad. Byggnaden omges av parkering och gårdsmiljö och är i huvudsak utförd i glas och tegel.

Bedömning

Platsen är belägen centralt i Karlstad med direkt kontakt med Klarälven i söder. En attraktiv plats som bedöms vara ett bra bostadsläge. Läget blir framträdande i stadsbilden kring Klarälven och en ny byggnad behöver anpassas i skala till omgivande byggnader.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Parkering
  • Geoteknik

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plan PM 2 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Bryggaren 12 inom Klara

Vem äger marken?

Privat

Vem vill bygga?

-

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.