Knappstad - nya bostäder

Förslag

Kommunen ska utreda möjligheten att bygga nya bostäder på fastigheten Knappstad 2:47 som ligger öster om Skoghallsvägen.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger i Knappstad, i sydvästra delen av Karlstad tätort. Området avgränsas i öster av skogsområde, i väster av Skoghallsvägen.
Marken inom det berörda området ägs av ägs av en privat.

Vad innebär planförslaget

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförandet av nya bostadshus med tillhörande infrastruktur.
Tanken är att bygga enbostadhus och parhus inom området. I västra delen av planområdet möjliggörs för komplementbyggander. Marken där de två ladorna står planläggs för bostäder, kontor, lager och serviceverksamhet. I planförslaget har hänsyn tagits till de kulturhistoriska värdena genom skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud för den stora ladan. Utformningsbestämmelser har också införts för den nya bebyggelsen.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen är nu föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § fram till den 10 januari 2020.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 2 december 2019 och 10 januari 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna.

Synpunkter på planförflaget

Synpunkter senast den 10 januari 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor och information om planförslaget kontakta planchef Jonas Zetterberg,
jonas.zetterberg@karlstad.se telefon: 054-540 45 34 eller
planeringsarkitekt Klara Ågren, klaraa@klara.se telefon: 054-19 03 30

Ni kan även kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Detaljplan för Knappstad 2:47

Vem Bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.