Norrstrand - nya bostäder längs Norra allén

Byggnation pågår

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga fler bostäder inom kvarteret.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planen ger möjligheter att bygga nya bostäder inom fastigheten Mekanisten 7. På fastigheten finns i dagsläget ett befintligt tvåvåningshus innehållande ett tiotal lägenheter. Bygganden har underhållsbehov. Planen medger att denna byggnad rivs och ersätts med ny bebyggelse i tre, fyra respektive fem våningar. Byggnaderna placeras närmare Norra allén samt Norrstrandsgatan än den befintliga byggnaden. Fastigheten Mekanisten 7 föreslås utökas österut så att del av den kommunala fastigheten Norrstrand 1:1 läggs till bostadsfastigheten.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd fram till den 30 september 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 11 mars och 1 april 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 20 maj 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 24 juni 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kvarteret Mekanisten

Vem Bygger?

Karlstads Bostads AB och Karlstadshus

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.