Stockfallet nordost

Klar

Detta område är en etapp i utbyggnaden av Norra Stockfallet. Med den nya detaljplanen kunde en gammal ladugård, Edsgatans gård, omvandlas till 18 lägenheter. Runtomkring har radhus och villor börjat byggas.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för del av Stockfallet 1:1 samt Edsgatan 2:1 m.fl. väster och söder om Edsgatans gård. Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder och väg mot framtida bostadskvarter. Planen syftar även till att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön, inklusive ladugårdsbyggnaden med tillhörande förråd och stenmur. Planen möjliggör även byggande av en skola/förskola alternativt fritidslokaler.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan

Vem bygger?

Fastighets AB Edsgatan 2:1
Trivselhus AB

Markägare

Karlstads kommun, Fastighets AB Edsgatevägen 2:1, Trivselhus

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.