Välsviken – en ny stadsdel

Planerad

Karlstads kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Välsviken. Målet är att skapa en attraktiv och levande stadsdel i Välsviken med handel, industri, service, kontor, bostäder, natur, friluftsliv och kulturmiljö. Enligt förslaget finns det plats för cirka 2000 bostäder.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

En blandad stadsdel

Kommunen föreslår att Välsviken ska bli en stadsdel med flera olika användningssätt som blandas inom planområdet. Handel och verksamheter utgör den huvudsakliga användningen i de centrala delarna av Välsviken. Bostäder föreslås främst i områdets västra och östra delar. Inom områden för bostäder planeras för ytor för skola och barnomsorg liksom ytor för parker och lekplatser.

Längs E 18 finns attraktiv mark som föreslås användas för verksamheter och handel. Delen norr om E18 bör i första hand reserveras för verksamheter som kan ha nytta av ett skyltläge och närhet till Universitetet. Längs järnvägen planeras för mötesspår och mark finns avsedd för en ny godsbangård och verksamheter kopplat till spårläget som till exempel depåer för kollektivtrafik och omlastning mellan tåg och bil.

Natur och friluftsliv är viktigt

Stora delar av området består idag av skogsmark. Det är en värdefull utgångspunkt vid utformningen av stadsdelen. De naturliga förutsättningarna ska tas till vara vid planeringen av bebyggelsen.

Fyra stråk av natur sparas i området. Läget på dessa sammanfaller med värdefulla naturmarker som undantas från bebyggelse. Frödingleden är ett av de områden som pekas ut som särskilt viktigt att bevara. För att man även fortsättningsvis ska kunna vandra på leden och uppleva att man går i skogen ska kommunen spara en ordentlig zon av skog kring Frödingleden. Bebyggelse bör ej placeras närmare leden än 50 meter. Detta säkerställer samtidigt ett sammanhängande grönt stråk mellan Välsvikstjärnet och Alsterdalen.

Trafik

Välsviken ligger i anslutning till E 18 och Välsviksleden. De utgör huvudstrukturen för trafiken i området. Tanken är att länka ihop trafikplatserna Kroppkärrsmotet, Universitetsmotet och vägen bort mot Alsters herrgård med nya vägar.

Med bland annat nya rondeller och en ny parallellväg längs E 18 mellan Kroppkärrsmotet och Välsvikens handelsområde (förlängning av Rävbergsvägen) samt en ny väg mot Alster ska trafiksituationen bli bättre till Välsvikens handelscentrum.

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen, enligt plan - och bygglagen (PBL). ÖP är inte juridiskt bindande men är vägledande i den framtida planeringen. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) görs ofta vid nya områden, större områden eller områden av stor betydelse där kommunen mera noggrant kan studera olika förhållanden. Innan något kan byggas måste området utredas ytterligare och det gör kommunen i detaljplanen.

Efter att förslaget var på samråd under sommaren 2016 har synpunkter behandlats. Kommentarer och stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Efter att förslaget var utställt vintern 2017-2018 har alla synpunkter behandlats. Kommentarer och stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Tidplan

  • Förslaget till FÖP Välsviken var ute på samråd 28 maj till 16 september 2016. 
  • Förslaget till FÖP Välsviken var utställt för granskning från den 25 oktober 2017 och fram till den 15 januari 2018.
  • Förslaget till FÖP Välsviken har godkänts av stadsbyggnadsnämnden den 3 juli 2019. Därefter går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande, under hösten 2019.
  • Fördjupade översiktsplanen för Välsviken har antagits av kommunfullmäktige den 26 september 2019.
  • Fördjupade översiktsplanen för Välsviken har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.

Efter att en fördjupning av översiktsplanen är antagen ska området planläggas mer i detalj och det sker i detaljplanearbete.

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken

Vem bygger?

Inte klart

Markägare

Till största delen Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.