Gruvlyckan - nya bostäder på nuvarande parkering

Förslag

Här ska kommunen pröva möjligheten att bygga nya bostäder på mark som idag är en parkeringsplats.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planens syfte

Planens syfte är att pröva möjligheten att bygga bostäder i området mellan Gruvlyckan, Engelska skolan och Matmejeriet. De nya byggnaderna ska se ut och placeras så att det blir en bra helhet i området som tar hänsyn till kulturvärdena på platsen. 

Flygbild med inritade byggnader

Huvuddrag

Det finns plats att bygga ett nytt bostadskvarter inom kv Stålet. Bostadshusen formar två avgränsade, privata, gårdar som är sammanbundna med gångstråk till Gruvlyckans centrala parkmiljö. Bebyggelsen har formats som slutna mot norr för att skärma ut trafikbuller från E18. Kvarteren föreslås ges en form som passar ihop med Gruvlyckans befintliga utformning och föreslås byggas i 3-5 våningar. De nya byggnaderna ska, till skillnad från  de befintliga, få en mer utåtriktad utformning där entréerna vänds mot gatorna för att på så vis bidra till trygghet och liv i området.

Tecknad illustrationsbild med flerbostadshus
Illustrationsskiss -Mondo Arkitekter

Källarstugevägen föreslås byggas om så att gång- och cykeltrafikanter separeras från bil- samt lastbilstrafik på gatan. Stora värdefulla träd bevaras. Bebyggelsens placering har också valts för att möjliggöra en planerad gång- och cykelväg utmed Gruvgången.

Tidplan

  • Samråd hölls mellan 11 december 2019 och 31 januari 2020.
  • Informationsmöte hölls den 15 januari, kl 18:00, i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, Karlstad.

 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kv Stålet samt del av Gruvlyckan 1:1
För området finns en gällande detaljplan från 1967 som anger område för parkering, område för värmecentral samt område för allmänt ändamål.

Vem bygger?

Karlstads Bostads AB

Markägare:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.