Gruvlyckan-nya bostäder på nuvarande parkering

Förslag

Här ska kommunen prövas möjligheten att bygga nya bostäder på mark som idag är en parkeringsplats.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planens syfte

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i området mellan Gruvlyckan, Engelska skolan och Matmejeriet. Ny bebyggelse ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn stadsbilden och kulturvärdena på platsen för en god helhetsverkan. Ny bebyggelse ska gestaltas med ett medvetet förhållningssätt till de kulturhistoriska och arkitektoniska värden som omgivande bebyggelse besitter.

Huvuddrag

Planen ger möjlighet till ett nytt bostadskvarter inom kv Stålet. Bostadshusen formar två avgränsade, privata, gårdar som är sammanbundna med gångstråk till Gruvlyckans centrala parkmiljö. Bebyggelsen har formats som slutna mot norr för att skärma ut trafikbuller från E18. Kvarteren föreslås ges en form som relaterar till Gruvlyckans befintliga planstruktur och föreslås byggas i 3-5 våningar. Bebyggelsen ska dock till skillnad från befintliga kvarter på Gruvlyckan ges en mer utåt-riktad utformning där entréer mm i bebyggelsens bottenvåningar vänds mot omgivande gator som tillför trygghet och liv på omgivande offentliga platser.
Illustrationsskiss -Mondo Arkitekter

Källarstugevägen föreslås byggas om så att gång- och cykeltrafikanter separeras från bil- samt lastbilstrafik på gatan. Stora värdefulla träd bevaras. Bebyggelsens placering har också valts för att möjliggöra en planerad gång- och cykelväg utmed Gruvgången.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § mellan 11 december 2019 till 31 januari 2020.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 11 december 2019 och 31 januari 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sid.

Informationsmöte

Informationsmöte hölls den 15 januari, kl 18:00, i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, Karlstad.

Synpunkter på planförslaget

Synpunkter senast den 31 januari 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson, per.anders.olsson@karlstad.se, tel: 054-540 45 07.
Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kv Stålet samt del av Gruvlyckan 1:1
För området finns en gällande detaljplan från 1967 som anger område för parkering, område för värmecentral samt område för allmänt ändamål.

Vem bygger?

Karlstads Bostads AB

Markägare:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.