Skattkärrs centrum – upprustning och utveckling

Planerad

Kommunen vill rusta upp parken i Skattkärrs centrum och utveckla centrummiljön. I en ny detaljplan föreslår kommunen att 35-40 nya bostäder ska kunna byggas i centrum och att butiken får möjlighet att bygga ut.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Centrumpark

Kommunen har redan börjat rusta upp parken i Skattkärrs centrum för att skapa en mötesplats för alla med olika aktiviteter. I den nya detaljplanen föreslår kommunen även en ny entré till parken med ett gångstråk från Skattkärrsvägen..

Bostäder

Kommunen föreslår att två nya flerbostadshus på högst fem våningar får byggas norr om butiken i Skattkärrs centrum. Det innebär totalt 35-40 nya lägenheter och enligt förslaget ska en ny gata byggas till de nya husen.

Handel

Den befintliga butiken i Skattkärrs centrum ska få bygga ut på gaveln mot väster. Kommunen föreslår också att ett av de två flerbostadshusen även får ha handel i bottenvåningen där entrén ska vända mot Skattkärrsvägen.

Tidplan

  • Detaljplanen var på samråd den 29 juni till 31 augusti 2016
  • Planen var utställd för granskning undet tiden 9 maj - 30 maj 2017..
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2017.
  • Planen vann laga kraft den 17 november 2017.

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Skissad bild

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Skattkärrs centrum

Vem bygger?

Karlstad kommun (park), ej anvisat (bostäder och handel)

Markägare

Karlstads kommun och Konsum Värmland Fastighet AB

Kommunens kontaktpersoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.