Viken - detaljplan för kvarteret Skepparen

Planerad

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Skepparen.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger ca 300 meter söder om centrum och avgränsas av Sjömansgatan, Tullhusgatan, Näbbgatan och Orrholmsgatan.

Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med en blandning av bostäder, verksamheter och service samt att utforma den berörda delen av Sjömansgatan för en stadsmässig trafikmiljö, där olika trafikslag, som bussar i kollektivtrafik och persontrafik ryms.
Området utgörs i dag av byggnader som används för utbildning och verksamheter.
Planens intention är att kvarteret Skepparen ska bli en komplettering och naturlig förlängning av pågående stadsutvecklingar i Tullholmsområdet samt att skapa en tydlig koppling norrut mot stadskärnan via både Stadsträdgården och Resecentrum.
Förslaget omfattar drygt 500 lägenheter med inslag av yta för grundskola/gymnasieskola, livsmedelshandel och centrumverksamheter i bottenplan och plan 2.

Illustrationsbild - översikt, Tovatt/Sweco Arkitekter

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Här kan du se hela projektet i 3D

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd mellan 2 juli och 31 augusti 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 22 november - 27 december 2021.
  • Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 18 maj 2022.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 20 juli 2022.

Handlingarna

Handlingarna tillsammans med utredningar som utgör underlag till planen finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kvarteret Skepparen

Vem bygger?
Markägare

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.