Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Svar på frågor om moskén

Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring mosképlanerna.

Det är Islamiska kulturföreningen som har funnits i Karlstad i över 25 år. De har haft en moské lika länge men i andra lokaler. Förening består av många olika nationaliteter som är Sunnimuslimer.

Nej, det är en blandmoské med flera olika inriktningar inom sunni varav en del är salafister. Föreningen består av många olika nationaliteter.

Inom islam finns två huvudinriktningar sunni och shia. Hur man tolkar koranen och utövar sin religion skiljer sig åt mellan olika inriktningar, församlingar, geografiska områden och kulturer. Det är en bred palett. I världen tillhör ca 90 procent Sunni och 10 procent Shia. I Sverige är fördelningen cirka 70 procent Sunni och 30 procent Shia. Inom respektive gren finns många undergrenar. Salafismen är en gren under Sunni. Den är konservativ och bokstavstrogen och vill att man ska utgå från profeten Mohameds tolkning av koranen. Det finns även flera olika typer av salafister som är olika strikta i sin tolkning och utövande av koranen.

Nej, Islamiska kulturföreningen har inte föreslagit en moské med minaret eller böneutrop. Men det finns utrymme i detaljplanen att bygga ett 22 meter högt torn som enligt bestämmelserna ska utformas som en skulptur i form av en stiliserad minaret. Enligt detaljplanen är det inte tillåtet med böneutrop.

Karlstads kommun bedömer att olika typer av byggnader för olika ändamål ska kunna lokaliseras inom samma stadsdel, även om det finns olikhet i verksamheterna. Det är viktigt att säkerställa att ett nybygge inte försvårar eller inverkar uppenbart negativt på någon annan. Därför har vi prövat detta i en demokratisk detaljprocess. I detta fall har Svenska kyrkan inga invändningar mot att det byggs en moské på Rud.

Enligt polisen och Agera Värmland visar statistik att en moské inte ökar risken för attentat. De få attentat som riktas mot moskéer har varit begränsade till själva byggnaden och besökare där. De talar för att en moské som egen byggnad innebär mindre risk för närboenden än en moské i en källarlokal i ett flerfamiljshus.

I Sverige har vi religionsfrihet och Karlstad är en stad för alla. Här ska det vara möjligt att utöva vilken religion man vill, fritt uttrycka sina åsikter och samtidigt känna sig välkommen och inkluderad.

Kommunen arbetar redan idag förebyggande med skola och polis för att minska risken för radikalisering och våldsbejakande extremism enligt den handlingsplan som kommunfullmäktige beslutat om. Enligt polisen sker inte rekrytering av jihadister i moskéerna utan på andra platser. Av de drygt 300 personer i Sverige som rest för att kriga för till exempel IS kommer ingen från Karlstad. Varken polis eller forskare vid Försvarshögskolan anser att det finns tecken på radikalisering bland muslimer i Karlstad.

Karlstads kommun har som ambition att förtäta staden och bland annat flera bostäder, lokaler och skolor, samtidigt som det är viktigt att värna om grönområden. På den aktuella platsen, en före detta rondell, finns gräs och nio träd. Karlstads kommun bedömer att det finns andra grönområden på Rud som genom sitt läge är mer inbjudande att vistas i. Om det byggs en moské enligt detaljplanen kommer endast ett av nio träd att fällas.

Religiösa föreningar och samfund har, som andra föreningar, möjlighet att söka föreningsstöd för barn- och ungdomsverksamhet, arrangemangsstöd samt en rad andra stöd. Kultur- och fritidsförvaltningen ger i dagsläget inget föreningsstöd till Islamiska kulturföreningen.

Det kan vi aldrig garantera. Men kommunen arbetar förebyggande mot de grupper där hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma. Hedersförtryck förekommer inom flera religioner men är egentligen kopplat mer till kultur och gamla sedvänjor. Personalen arbetar nära barn, unga och familjer så att de lär sig känna igen tecken på förtryck. Vi arbetar också med att utreda och stödja unga och vuxna i drabbade familjer.

Islamiska kulturföreningen betalar moskén och avgiften för kommunens arbete med att ta fram en detaljplan. Kommunen bekostar inte en enskild förenings lokaler.

Enligt Islamiska kulturföreningen är alla välkomna till moskén och man får vara klädd hur man vill. Men i själva bönelokalen sitter män och kvinnor i olika rum.

Det ingår inte i kommunens uppdrag att säkerställa lag och ordning, det är en polisiär uppgift. Däremot arbetar kommunen förebyggande i nära samarbete med polisen för att alla ska ha en trygg vardag. Exempel är samverkansavtalet med polisen och medborgarlöftet.

Kommunen arbetar på olika sätt för att minska segregation och utanförskap. I detta arbete behöver man tänka bredare än utifrån placeringen av en enskild byggnad. Vi strävar efter att mottagandet av nya Karlstadsbor sker så jämnt som möjligt mellan olika stadsdelar och skolor. En annan del är att skapa olika typer av kontaktytor och mötesplatser för gamla och nya Karlstadsbor.

Det hanteras på flera sätt. Vi har sammanställt svar på de orosfrågor som har kommit in i anslutning till planprocessen i en särskild bilaga.

De vanligaste frågorna finns också besvarade under frågor och svar och så för vi kontinuerligt en dialog med de som känner oro. Men det viktigaste arbetet görs i vardagen. Det som människor är oroliga för är viktiga frågor som handlar om att värna ett öppet och demokratiskt samhälle. Det är något som vi arbetar med varje dag i vår ordinarie verksamhet. Det kan till exempel handla om värdegrundsarbete i skolan för att förebygga extremism och radikalisering eller individanpassade åtgärder via socialtjänsten för människor som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck.Vi arbetar också i nära samarbete med trossamfunden.

Grannar har inte hörts eftersom bygglovsansökan har bedömts följa detaljplanens bestämmelser.

Den 17 juni 2020 beslutade stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglovsansökan om en moské på stadsdelen Rud i Karlstad. Ärendet har handlagts av stadsbyggnadsförvaltningen som har gjort bedömningen att byggnaden överensstämmer med detaljplanen och dess syfte. Stadsbyggnadsnämndens ledamöter röstade enligt förvaltningens beslutsförslag.

Överklagandetiden för bygglovet har nu passerat och det är inte längre möjligt att överklaga.

Bygglovet vann laga kraft den 31 augusti 2021 och startbesked gavs 3 mars 2022. Föreningen har två år på sig att påbörja byggnationen och bygglovet gäller i fem år från det datum det vunnit laga kraft. Islamiska kulturföreningen påbörjade byggnationen i månadsskiftet april/maj 2023.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida