Resecentrum – nytt nav för resande

Förslag

Resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer läns- och stadsbussarna att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum beräknas börja byggas 2021 och stå klart 2025.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om resecentrum 

Resecentrum utvecklar Karlstad

Nya resecentrum innebär att det kan byggas flera nya byggnader runt järnvägsstationen, till exempel där nuvarande godsmagasinet och parkeringar ligger idag. Det blir en blandning av bostäder, kontor och handel med olika utformning och höjd. En bro över järnvägen och en bredare Vikentunnel, Vikenpassagen, gör det lättare för gående och cyklister att röra sig mellan centrum, resecentrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Hela miljön runt järnvägen blir trivsammare.

Lättare att arbetspendla

Du som kommer med buss eller tåg till Karlstad kommer rakt in i de centrala delarna av staden, men kan också enkelt och smidigt resa vidare till andra delar av Värmland. Genom kortare restider och fler tåg ökar möjligheterna att arbetspendla både inom Värmland men även till exempelvis Oslo och Stockholm.

White arkitekter vann arkitekttävlingen

White arkitekter vann arkitekttävlingen för Karlstads resecentrum som avgjordes 2017 med sitt förslag Resa Gata Stad. Förslaget har sedan dess bearbetats och utvecklats vidare.
Läs mer om arkitekttävlingen och det vinnande förslaget här.

Preliminär tidplan för byggnation

Detta är en preliminär tidsplan för när olika delar av området kring resecentrum kommer att byggas. Tiderna kan komma att ändras och de sista delarna är ännu inte tidssatta.

2017 avgjordes en arkitekttävling för upphandling av arkitekt.
2018-19, planprocess. Samråd kring detaljplan hösten 2018, granskning under 2019.
2020 godsmagasinet rivs.
2020-21, en ny dagvattenledning dras under järnvägen i östra delen av området.
2022 byggs tågspår och halva Vikenpassagen (södra sidan)
2023-25, Hamngatan och anslutningsvägar byggs om
2023 byggs tågspår och andra halvan av Vikenpassagen (norra sidan)
2023 byggs Trädgårdslänken, den nya bron över järnvägen
2025 funktioner kopplade till resande klart.
Ombyggnad av Trädgårdsgatan och exploatering av byggrätter är ännu inte tidssatta.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i tid, läs mer.

Möjliggöra ett resecentrum

Just nu pågår en detaljplaneringsprocess kring Karlstads centralstation. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för det vinnande arkitekttävlingsförslaget Resa-Gata-Stad som innebär ett nytt resecentrum där samtliga kollektivtrafikslag samlas.

Detta ingår i detaljplanen

Detaljplanen omfattar förutom Karlstads centralstation även godsmagasinet där ny bebyggelse planeras och spårområdet där en ny bro över spåren föreslås och där Vikentunneln föreslås breddas. Även de anslutande gatorna Hamngatan och Trädgårdsgatan ingår i planområdet och kommer utgöra viktiga delar i reserummet då bussangöring i huvudsak sker på dessa gator. Stationsbyggnaden föreslås även fortsättningsvis vara mittpunkten och symbolen för resandet. Men intill Stationshuset föreslås nya byggnader i cirka fyra våningar som kan rymma fler funktioner.


Samråd för insyn och påverkan

Detaljplaneförslaget har varit ute för samråd för att ge berörda möjligt till insyn och påverkan. Samrådet syftar också till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Kommunens förslag till detaljplan var föremål för samråd fram till den 17 december 2018. Samrådsmöte höllls 3 december i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset. Mötet hölls som ett öppet hus inklusive en presentation av förslaget.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2014:900 kap 5, då den kan innebära risk för betydande miljöpåverkan. Planen bedöms också vara av stort allmänintresse och betydelse. Detaljplanen stämmer väl överens med kommunens översiktsplan.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Se dig omkring på nya resecentrum

Titta runt på olika delar av resecentrumområdet i en virtuell verklighet. Rotera runt och zooma in för att se hur det kan komma att se ut. Har du vr-glasögon så går det även att använda dem till den här länken.

Titta runt på nya resecentrum här.

Resecentrum i 3D

Här kan du klicka dig runt i området omkring resecentrum och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av resecentrum

Skiss resecentrum stationsplatsen Skiss för resecentrum Tingvallaplatsen Skiss över Vikenplatsen på resecentrumområdet Skiss resecentrum vy från nya bron över järnvägen Skiss över resecentrumorådet ovanifrån

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, Trafikverket och Region Värmland

Markägare

Karlstads kommun, Jernhusen och Trafikverket

Kontaktpersoner

Sören Jonsson, kommunledningskontoret
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.