Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Trädgårdslänken Hamngatan
Illustration White

Illustration White

Tingvallastaden - Karlstads resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrums södra sida längs Trädgårdsgatan och funktioner kopplade till tågresande planeras vara klara halvårsskiftet 2026.

Kontakt till projektet

Har du frågor om projektet går det bra att kontakta oss på mejl resecentrum@karlstad.se

Aktuella arbeten och framkomlighet

Nu har arbetet startat även på norra sidan av resecentrumområdet, runtomkring stationshuset och norra delen av Vikenpassagen. Läs mer om hur detta påverkar framkomligheten för dig.

Så här kommer Trädgårdsgatan att se ut

{"X":0.2425,"Y":0.0,"Width":0.56,"Height":0.99555555555555553}
Angöring med personbil till Karlstads resecentrum görs från Trädgårdsgatan i Viken. Här är det nära till tågen via Vikenpassagen och Trädgårdslänken med exempelvis hiss. Illustration: White arkitekter

Om Karlstads resecentrum

Resecentrum utvecklar Karlstad

Med sitt unika läge mitt i centrala Karlstad blir resecentrum en levande del av staden och knyter stadsdelarna söder om järnvägen närmare centrum. Oavsett hur du reser kommer det vara enkelt för dig som resenär att ta dig dit du vill och att byta mellan olika färdmedel.

Resenären i fokus

Det 150 år gamla stationshuset kommer fortfarande stå i centrum och vara Karlstads centralstation. En ny mittplattform och nya spår byggs för att fler tåg ska kunna trafikera stationen och både stads- och regionbussar kommer att utgå från området kring stationshuset på Hamngatan och Järnvägsgatan. Hamngatan kommer att få mer karaktären av en stadsgata med nya gång- och cykelvägar. På Vikensidan får Karlstads resecentrum ytterligare en framsida. På området blir det flera nya kontorshus där det kommer finnas butiker och serveringar i bottenvåningarna ut mot Hamngatan.

Ny och breddad tunnel

Vikentunneln kommer att breddas till en ljus och trygg passage och vi planerar bygga en ny gångbro över järnvägen. Båda är till för såväl resenärer som för de som vill gå och cykla mellan centrala Karlstad och stadsdelarna söder om järnvägen.

Hela Värmlands resecentrum

Karlstad och Värmland har ett fantastiskt läge mitt emellan de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Oslo. Med ett nytt modernt, och effektivt resecentrum blir det enklare att arbetspendla både till, från och inom Värmland och att ta emot besökare.

Läs mer om de olika delarna nedanför.

Arkitekttävling

2017 genomfördes en arkitekttävling för Karlstads resecentrum. Läs mer om arkitekttävlingen här.

Illustration av norra entrén till Vikenpassagen

Vikenpassagen - en trygg länk under järnvägen

Vikenpassagen blir en trygg länk för gående och cyklister under järnvägen på Karlstads resecentrum. Den knyter ihop Karlstads centrum med stadsdelarna söder om järnvägen, men fungerar även som entré till tågens plattformar för resenärer. Vikenpassagen stängdes februari 2023 och öppnar igen våren 2026.

Illustration på en stadsmiljö längs Hamngatan med den nya bron över järnvägen inritad.

Trädgårdslänken - en grön gångbro över järnvägen

Trädgårdslänken är en ny gångbro som knyter ihop stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Bron kommer bli en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i andra, med en parkzon mitt på. Bron kommer också fungera som entré till perronger och andra resefunktioner.

Skiss tänkt vy över resecentrum från en ny bro

Karlstad C - nya spår, tåglägen och perronger

Karlstad centralstation är den största knutpunkten på Värmlandsbanan. För att göra det möjligt för fler person- och godståg att passera här så bygger vi nu om spåren och perrongerna på området.

Skiss på resecentrum utanförs stationshuset

Gator och vägar runt Karlstads resecentrum

Inom Karlstads resecentrum planeras för nya gång- och cykelvägar och flera gator byggs om. Bland annat blir Hamngatan en stadsgata där du enkelt kan kliva av och på din buss. Den södra delen av Järnvägsgatan blir en bussgata med generösa trottoarer.

De planerade stationshusen på Karlstads resecentrum

Befintlig station och nytt stationshus

På Karlstads resecentrum planerar vi för att bygga fler och bättre väntsalar och bättre service för resenärer än i dag. Vi planerar att bygga ihop det gamla stationshuset med ett nytt hus via en glasad länkbyggnad.

Få ett mejl när vi uppdaterar sidan!

Genom att prenumerera på sidan får du ett mejl när vi uppdaterar informationen om Karlstads resecentrum.

Hantera prenumeration

Tidplan

 • 2021 Godsmagasinet rivs och en dagvattenledning ska dras under järnvägen.
 • 2023-2026 Vikentunneln och spårområdet byggs om. Halva området åt gången med start på den södra sidan.
 • 2023-2025 Den nya gångbron Trädgårdslänken byggs och står klar.
 • 2026 Funktioner kopplade till tågresande samt södra sidan av resecentrumområdet längs Trädgårdsgatan är klara.
 • 2028/29 Bussfunktionen, Hamngatan och Järnvägsgatan är klara.

Detaljplanen

 • Planförslaget var på samråd fram till 17 december 2018.
 • Planförslaget var utställt för granskning mellan 11 november och 16 december 2020.
 • Planförslaget godkändes vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021.
 • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2021.
 • Kommunfullmäktiges beslut anta detaljplanen har överklagats och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen i februari 2023 eftersom dispens för att ta ner träd saknades i handlingarna. Beslutet är överklagat av kommunen till mark- och miljööverdomstolen.
 • Mark- och miljööverdomstolen beslutade 31 augusti 2023 att bevilja prövningstillstånd för detaljplanen.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 27 mars 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt
Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?
Karlstads kommun, Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen

Markägare
Karlstads kommun, Jernhusen och Trafikverket

Kontaktpersoner
Ida Bergsten, kommunledningskontoret
Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen
Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-18

Hittade du det du sökte på sidan?